Säästetään energiaa yhdessä!

Etusivu » Asukkaalle » Energiansäästövinkit

Energiansäästövinkit

Vas­tuul­li­nen ener­gian­käyt­tö on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen asia: ihan jo­kai­nen voi ol­la mu­ka­na pie­nen­tä­mäs­sä pääs­tö­jä ja ra­ken­taa sa­mal­la maa­pal­lol­lem­me kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta. Kun tar­tum­me toi­meen yh­des­sä, jo pie­nil­lä­kin teoil­la ja ar­jen käy­tän­nöil­lä voi­daan saa­da ai­kaan iso vai­ku­tus. Sääs­te­tään siis ener­giaa yh­des­sä. Kat­so al­ta käy­tän­nön vin­kit läm­mi­ty­se­ner­gian, säh­kön ja ve­den sääs­tä­mi­seen!

 • Väl­tä tar­pee­ton­ta läm­mit­tä­mis­tä. Suo­si­tel­tu asuin­ti­lo­jen läm­pö­ti­la on noin 21 °C. Jo 1 as­teen läm­pö­ti­lan las­ku sääs­tää läm­mi­ty­se­ner­giaa 5 %.
 • Tar­kis­ta läm­pö­pat­te­rien ter­mos­taat­tien toi­mi­vuus. Saat tar­vit­taes­sa apua kiin­teis­tön­hoi­ta­jal­ta­si.
 • Älä pei­tä läm­pö­pat­te­rei­ta esi­mer­kik­si ver­hoil­la. Jä­tä pat­te­rin ja huo­ne­ka­lu­jen vä­liin il­ma­raot.
 • Käy huo­lel­li­ses­ti lä­pi ik­ku­noi­den ja par­ve­keo­vien tii­vis­teet. Jos tun­net ve­toa, il­moi­ta ha­vain­nois­ta­si huol­toyh­tiöl­le.
 • Älä läm­mi­tä ja tuu­le­ta asun­toa sa­maan ai­kaan. Tuu­le­ta no­peal­la ris­ti­ve­dol­la.
 • Jos ko­dis­sa on tak­ka tai muu tu­li­si­ja, käy­tä si­tä ki­reim­mil­lä pak­ka­sil­la.
 • Las­ke sä­le­kaih­ti­met alas pak­ka­söi­nä. Näin vä­hen­nät läm­pö­vuo­toa.
 • Pe­se ik­ku­nat sään­nöl­li­ses­ti. Li­kai­set ik­ku­nat vä­hen­tä­vät au­rin­gon va­lon ja sa­mal­la läm­mön pää­syä huo­neis­toon.
 • Älä suih­kut­te­le hu­vin vaan pe­sey­ty­mi­sen vuok­si. Sul­je ve­si saip­puoin­nin ajak­si.
 • Pe­se ai­na täy­siä ko­neel­li­sia as­tioi­ta ja pyyk­kiä. Käy­tä mal­til­lis­ta pe­su­läm­pö­ti­laa. Esi­mer­kik­si vaat­tei­den li­ka puh­dis­tuu ta­val­li­ses­ti jo 40 as­tees­sa.
 • Jos huo­maat vuo­don, esim. WC-is­tui­mes­sa, ota vii­py­mät­tä yh­teys isän­nöit­si­jään tai huol­toyh­tiöön.
 • Asen­na suih­kuun vet­tä sääs­tä­vä suih­ku­pää.
 • Älä va­lu­ta vet­tä tur­haan esim. ham­pai­ta pes­tes­sä­si.
 • Käy­tä jat­ko­joh­to­ja, jois­sa on eril­li­nen vir­ta­kyt­kin. Näin elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den le­po­ti­la ei syö säh­köä.
 • Tu­tus­tu pa­kas­ti­me­si toi­min­taan ja su­la­ta se sään­nöl­li­ses­ti. Pa­kas­ta ai­noas­taan oh­jeen­mu­kai­sia eriä ker­ral­laan ja muis­ta ot­taa pa­kas­tus­toi­min­to pois pääl­tä pa­kas­tuk­sen päät­teek­si.
 • Imu­roi kyl­mä­lait­tei­den taus­tat sään­nöl­li­ses­ti.
 • Kun uu­sit ko­din­ko­nei­ta, suo­si ener­gia­pi­he­jä mal­le­ja.
 • Älä pi­dä tie­to­ko­net­ta jat­ku­vas­ti pääl­lä, vaan sam­mu­ta se käy­tön päät­teek­si.
 • Sau­no mal­til­li­ses­ti. Ener­gian ku­lu­tuk­sen kan­nal­ta suo­si­tel­ta­vin sau­no­mis­läm­pö­ti­la on 70–80 as­tet­ta.
 • Älä pi­dä kiuas­ta tur­haan pääl­lä, vaan sau­no he­ti sau­nan läm­met­tyä ja sam­mu­ta kiuas he­ti sau­no­mi­sen pää­tyt­tyä.
 • Uu­si kiuas­ki­vet sään­nöl­li­ses­ti.
 • Vaih­da va­lai­si­miin ener­gian­sääs­tö- tai LED-polt­ti­mot.
 • Sam­mu­ta ai­na tur­hat va­lot. Käy­tä ajas­ti­mia ja hä­mä­rä­kyt­ki­miä tar­vit­taes­sa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot