Re­mon­tit ovat olen­nai­nen osa hy­vää kiin­teis­tön­huol­toa ja yl­lä­pi­toa. Re­mont­ti­pal­ve­lum­me kat­ta­vat pait­si ko­tien ja yh­tiöi­den pien­kor­jauk­set myös isom­mat pro­jek­tit.

Pien­re­mon­tit ja ka­lus­tea­sen­nuk­set ko­tiin

Ko­din il­me uu­dis­tuu het­kes­sä pin­ta­re­mon­til­la ku­ten ta­pe­toin­nil­la, laa­toi­tuk­sel­la tai maa­lauk­sel­la – tai kun muo­vi­ma­ton ti­lal­le asen­ne­taan par­ket­ti tai la­mi­naat­ti. Re­mon­toin­ti li­sää sa­mal­la asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja nos­taa huo­neis­ton ar­voa.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • maa­laus­työt
 • ta­pe­toin­ti
 • laa­toi­tus­työt
 • ka­lus­tea­sen­nuk­set.

Ra­ken­nus­pal­ve­lut ta­loyh­tiöil­le ja yri­tyk­sil­le

Ta­loyh­tiöt ja lii­ke­kiin­teis­töt se­kä nii­den pi­ha-alueet tar­vit­se­vat jat­ku­vaa kun­nos­tus­ta se­kä isom­pia, ar­voa nos­ta­via re­mont­te­ja. Osa­na kiin­teis­tön­huol­toa tar­joam­me laa­duk­kai­ta re­mon­toin­ti­pal­ve­lu­ja. O:

 • sau­nao­sas­to­jen kun­nos­tuk­set, ku­ten pa­ne­loin­tien ja lau­tei­den uu­si­mi­nen
 • pi­ha-ai­to­jen kor­jauk­set ja ra­ken­ta­mi­set
 • pien­kor­jauk­set, maa­laus­työt, mat­to­työt ja laa­toi­tuk­set
 • yl­lä­pi­to­kor­jauk­set ku­ten rik­kou­tu­nei­den port­tien ja ovien vaih­dot
 • te­ras­sit, gril­li­ka­tok­set, va­ras­tot ja jä­te­ka­tok­set

Yh­teis­työ­kump­pa­nim­me kaut­ta tar­joam­me laa­jan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den yh­teiöi­den vaa­ti­vim­piin­kin re­mont­tip­ro­jek­tei­hin. Hoi­dam­me kaik­ki ura­kat alus­ta lop­puun:

 • huo­neis­to­sa­nee­rauk­set
 • va­hin­ko­sa­nee­rauk­set
 • ve­sie­ris­tys­työt
 • kat­ta­vat sau­na­re­mon­tit
 • as­bes­ti­pur­ku­työt
 • ra­ken­ne­tii­vis­tyk­set

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot