JS-Ilmastointipuhdistus Oy sulautuu osaksi Turun Kiinteistöässää

Turun Kiinteistöässä jatkaa taloteknisten palveluidensa vahvistamista Varsinais-Suomessa. Vuoden vaihteessa JS-Ilmastointipuhdistus sulautuu osaksi Kiinteistöässän palveluita. –...

Sairaalakiinteistö haastaa ja kehittää huoltoa

– Kiinteistöässä on koko yhteistyömme ajan kehittänyt toimintaansa. He eivät ole enää perinteinen huoltofirma, vaan...

Kiinteistöässän tekniikan tiimi vahvistaa palveluja taloyhtiöille

Teknisten järjestelmien määrä asunto-osakeyhtiöissä on jopa kymmenkertaistunut vuosituhannen alusta. Jos aiemmin yhtiössä oli vain lämpökeskus...

Turun Sähköhuolto sulautuu Kiinteistöässään

Turun sähköhuolto sulautuu osaksi Kiinteistöässää 1.3.2023 alkaen. Jatkossa kaikki kiinteistötekniset ja kiinteistönhuollon palvelut ovat saman...

As Oy Ku­pit­taan Jout­sen: Säh­köä jo­ka au­to­paik­kaan

Kiin­nos­tus säh­köau­to­jen la­taus­pis­tei­siin on nous­sut rei­lus­sa vuo­des­sa val­ta­vas­ti. Tä­mä huo­mat­tiin myös As Oy Ku­pit­taan Jout­se­nes­sa,...

Rekry: Tekninen kiinteistönhoitaja

Mo­ni­puo­li­nen am­mat­ti­lai­nen tun­tee koh­teen­sa, ha­vain­noi jat­ku­vas­ti ja yl­lä­pi­tää kiin­teis­tön toi­min­to­ja – var­mis­taa, et­tä kiin­teis­tös­sä asuin­viih­ty­vyys...

Et­sim­me sään­kes­tä­vää kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa

Hy­vä kiin­teis­tön­hoi­ta­ja var­mis­taa, et­tä ta­loyh­tiös­sä on viih­tyi­sää ja tur­val­lis­ta, ja et­tä ar­ki su­juu kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na....

Haem­me jouk­koom­me am­mat­ti­tai­toista putkiasentajaa

Meil­lä vuo­taa! Ni­mit­täin töi­tä on nyt enem­män kuin put­ki­mies eh­tii teh­dä. Sik­si tar­vit­sem­me ri­vei­him­me toi­sen­kin...

Kiin­teis­töäs­sä vah­vis­taa säh­kö­pal­ve­lui­taan

Säh­kö on kaik­kial­la: se mah­dol­lis­taa kiin­teis­tö­jen di­gi­ta­li­soi­tu­mi­sen, au­to­maa­tion ja li­ki kaik­kien tek­nis­ten jär­jes­tel­mien toi­min­nan. Sa­maan...

Tal­vi­pa­let­ti pyö­rii

Val­kea jou­lu, hiih­to­ke­lit ja lun­ta jäl­leen ihan ka­sois­sa as­ti. Tu­run seu­dun kun­non tal­vi tu­li pit­käs­tä...

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot