Oma tekninen huoltomme palvelee sinua 24/7. Soita 0400 521 258 »

Yritys


Iso vai paikallinen? Miksei molemmat.

Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. Turun Kiinteistöässän kanssa ei tarvitse miettiä, valitako tuttu paikallinen vai iso pohjoismainen konserni. Meiltä saat molempien parhaat puolet.

Olemme huolehtineet kiin­teis­töis­tä ja pi­ha-alueis­ta yli 30 vuo­den ajan Tu­rus­sa ja lä­hi­kun­nis­sa – am­mat­ti­mai­ses­ti, ai­dos­ti vä­lit­täen ja pal­vel­len. Olemme osa PHM Groupia, pohjoismaista kiinteistöpalvelukonsernia, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstä.

Turun Kiinteistöässän työtä ohjaavat arvot; yrittäjähenkisyys, reiluus ja vastuullisuus. Huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den. Ta­voit­tee­nam­me on pi­tää huol­lon vas­tea­jat ly­hyi­nä se­kä tie­don­kul­ku ti­laa­jaor­ga­ni­saa­tioon jou­he­va­na.

Am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lös­tö & digitaaliset palvelut

Meil­lä työs­ken­te­lee Tu­rus­sa va­ki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa yli 60 kou­lu­tet­tua kiin­teis­tö­huol­lon, kun­nos­sa­pi­don ja sii­vou­sa­lan am­mat­ti­lais­ta. Pa­nos­tam­me hen­ki­lös­töm­me kou­lu­tuk­seen se­kä alan ke­hi­tyk­sen seu­raa­mi­seen, jot­ta pys­tym­me tar­joa­maan kaik­ki asiak­kaan tar­vit­se­mat pal­ve­lut.

Meil­le on kun­nia-asia tun­tea koh­teem­me ja alueem­me yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti. Jokaiselle kohteellemme on nimetty vastuullinen työjohtaja sekä kohdevastaavat.

Käy­täm­me mo­der­nia toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mää kaik­kien huol­to­pal­ve­lui­den tu­ke­na ja taus­tal­la. Teh­tä­vät kir­jau­tu­vat reaa­lia­jas­sa huol­to­hen­ki­löi­den mo­bii­li­lait­tei­siin, jol­loin vas­tea­jat ovat mah­dol­li­sim­man ly­hyet. Vas­taa­no­te­tut pal­ve­lu­pyyn­nöt, työ­noh­jaus ja las­ku­tuk­sen pro­ses­sit hoi­de­taan sa­man jär­jes­tel­män kaut­ta, jos­ta pys­tym­me tuot­ta­maan laa­jat asia­kas­koh­tai­set ra­por­tit ai­na teh­tä­vä­lis­tauk­ses­ta ku­lu­tus­seu­ran­taan. Tä­mä li­sää toi­min­tam­me lä­pi­nä­ky­vyyt­tä.

Kol­me vah­vaa, toi­siaan täy­den­tä­vää osa-aluet­ta

Meil­lä kiin­teis­tö­huol­lon eri teh­tä­viä hoi­ta­vat ku­hun­kin osa-aluee­seen kou­lut­tau­tu­neet am­mat­ti­lai­set. Työn­joh­to ja hen­ki­lös­tö ja­kau­tuu tek­ni­seen huol­toonul­koa­luei­den hoi­toon ja sii­vouk­seen. Näin  var­mis­tam­me, et­tä jo­kais­ta teh­tä­vää hoi­taa sii­hen eri­kois­tu­nut am­mat­ti­tai­toi­nen ja mo­ti­voi­tu­nut hen­ki­lö.

Tek­ni­sen huol­lon päi­vys­tyk­ses­tä vas­taa­vat omat, kou­lu­te­tut huol­to­mie­hem­me, jot­ka tun­te­vat koh­teem­me. Näin mah­dol­lis­te­taan akuu­tis­sa ti­lan­te­es­sa mah­dol­li­sim­man no­pea toi­min­ta li­sä­va­hin­ko­jen es­tä­mi­sek­si se­kä asiak­kaan omai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si.