Etusivu » Yritys

Kiinteistönhuollon pikkujättiläinen

Us­kom­me, et­tä pai­kal­lis­ta pal­ve­lua pa­rem­paa on vain pai­kal­li­nen pal­ve­lu isoil­la re­surs­seil­la. Tu­run Kiin­teis­töäs­sän kans­sa ei tar­vit­se miet­tiä, va­li­ta­ko tut­tu pai­kal­li­nen vai iso poh­jois­mai­nen kon­ser­ni. Meil­tä saat mo­lem­pien par­haat puo­let.

Iso vai pai­kal­li­nen? Mik­sei mo­lem­mat.

Olem­me huo­leh­ti­neet kiin­teis­töis­tä ja pi­ha-alueis­ta yli 30 vuo­den ajan Tu­rus­sa ja lä­hi­kun­nis­sa – am­mat­ti­mai­ses­ti, ai­dos­ti vä­lit­täen ja pal­vel­len. Olem­me osa PHM Grou­pia, poh­jois­mais­ta kiin­teis­tö­pal­ve­lu­kon­ser­nia, jon­ka teh­tä­vä on pi­tää huol­ta ih­mi­sis­tä pi­tä­mäl­lä huol­ta hei­dän asui­nym­pä­ris­tös­tä.

Tu­run Kiin­teis­töäs­sän työ­tä oh­jaa­vat ar­vot; yrit­tä­jä­hen­ki­syys, rei­luus ja vas­tuul­li­suus. Huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den. Ta­voit­tee­nam­me on pi­tää huol­lon vas­tea­jat ly­hyi­nä se­kä tie­don­kul­ku ti­laa­jaor­ga­ni­saa­tioon jou­he­va­na.

PHM Group

Am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lös­tö & di­gi­taa­li­set pal­ve­lut

Meil­lä työs­ken­te­lee Tu­rus­sa va­ki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa yli 60 kou­lu­tet­tua kiin­teis­tö­huol­lon, kun­nos­sa­pi­don ja sii­vou­sa­lan am­mat­ti­lais­ta. Pa­nos­tam­me hen­ki­lös­töm­me kou­lu­tuk­seen se­kä alan ke­hi­tyk­sen seu­raa­mi­seen, jot­ta pys­tym­me tar­joa­maan kaik­ki asiak­kaan tar­vit­se­mat pal­ve­lut.

Meil­le on kun­nia-asia tun­tea koh­teem­me ja alueem­me yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti. Jo­kai­sel­le koh­teel­lem­me on ni­met­ty vas­tuul­li­nen työ­joh­ta­ja se­kä koh­de­vas­taa­vat.

Käy­täm­me mo­der­nia toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mää kaik­kien huol­to­pal­ve­lui­den tu­ke­na ja taus­tal­la. Teh­tä­vät kir­jau­tu­vat reaa­lia­jas­sa huol­to­hen­ki­löi­den mo­bii­li­lait­tei­siin, jol­loin vas­tea­jat ovat mah­dol­li­sim­man ly­hyet. Vas­taa­no­te­tut pal­ve­lu­pyyn­nöt, työ­noh­jaus ja las­ku­tuk­sen pro­ses­sit hoi­de­taan sa­man jär­jes­tel­män kaut­ta, jos­ta pys­tym­me tuot­ta­maan laa­jat asia­kas­koh­tai­set ra­por­tit ai­na teh­tä­vä­lis­tauk­ses­ta ku­lu­tus­seu­ran­taan. Tä­mä li­sää toi­min­tam­me lä­pi­nä­ky­vyyt­tä.

Kol­me vah­vaa, toi­siaan täy­den­tä­vää osa-aluet­ta

Meil­lä kiin­teis­tö­huol­lon eri teh­tä­viä hoi­ta­vat ku­hun­kin osa-aluee­seen kou­lut­tau­tu­neet am­mat­ti­lai­set. Työn­joh­to ja hen­ki­lös­tö ja­kau­tuu tek­ni­seen huol­toon, ul­koa­luei­den hoi­toon ja sii­vouk­seen. Näin var­mis­tam­me, et­tä jo­kais­ta teh­tä­vää hoi­taa sii­hen eri­kois­tu­nut am­mat­ti­tai­toi­nen ja mo­ti­voi­tu­nut hen­ki­lö.

Tek­ni­sen huol­lon päi­vys­tyk­ses­tä vas­taa­vat omat, kou­lu­te­tut huol­to­mie­hem­me, jot­ka tun­te­vat koh­teem­me. Näin mah­dol­lis­te­taan akuu­tis­sa ti­lan­te­es­sa mah­dol­li­sim­man no­pea toi­min­ta li­sä­va­hin­ko­jen es­tä­mi­sek­si se­kä asiak­kaan omai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot