Etusivu » Kiinteistötekniset palvelut  » Sähköhuolto ja -urakointi

Kiin­teis­töau­to­maa­tion ja ta­lo­tek­niik­kan hal­lin­ta ovat tär­keä osa tek­nis­tä huol­toam­me. Olem­me vuo­sia ke­hit­tä­neet osaa­mis­tam­me, jo­ten pys­tym­me toi­mi­maan kaik­kien mark­ki­noil­la ole­vien au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien yl­lä­pi­to- ja huol­to­teh­tä­vi­sä.

Ko­ke­muk­sem­me eri­lais­ten koh­tei­den yl­lä­pi­dos­ta se­kä am­mat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­tam­me an­sios­ta pär­jääm­me has­ta­vis­sa­kin ti­lan­teis­sa. Kuu­lum­me Tu­ke­sin säh­köu­ra­koin­ti­re­kis­te­riin, ja meil­lä on S2-ta­son säh­kö­lu­vat.

Sähkötyöt: asennukset, huolto ja päivystys

Asen­ta­jam­me to­teut­ta­vat mo­ni­puo­li­set säh­köa­sen­nuk­set ai­na asun­to-osa­keyh­tiöis­tä yri­tys- ja teol­li­suus­kiin­teis­töi­hin. Hel­po­tam­me asiaak­kaan Huo­leh­dim­me yh­tä lail­la säh­kö­töi­den suun­nit­te­lus­ta, asen­nuk­ses­ta, kun­nos­sa­pi­dos­ta kuin päi­vys­tyk­ses­tä. 

  • asen­nuk­set, kor­jauk­set ja huol­lot
  • ul­ko­va­lais­tus­ten asen­nuk­set ja kor­jauk­set
  • au­to­jen läm­mi­tys­tolp­pien asen­nuk­set ja vaih­dot
  • säh­köau­to­jen la­tau­sa­se­mien asen­nuk­set
  • va­lo­kyt­ki­mien ja pis­to­ra­sioi­den asen­nuk­set, kor­jauk­set ja huol­lot
  • va­lai­si­mien mo­der­ni­soin­nit ja vaih­dot LED-tek­niik­kaan
  • Säh­kö­päi­vys­tys 24/7

Kuu­lum­me Tu­ke­sin toi­min­nan­har­joit­ta­re­kis­te­riin, ja meil­lä on S2-ta­son säh­kö­lu­vat, jot­ka oi­keut­ta­vat ni­mel­lis­jän­nit­teel­tään enin­tään 1 kV vaih­to­jän­nit­teis­ten ja 1,5 kV ta­sa­jän­nit­teis­ten säh­kö­lait­teis­to­jen säh­kö­töi­hin.

Au­to­maa­tion am­mat­ti­lai­nen

Hal­lit­sem­me laa­jo­jen­kin au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien käy­tön. Voim­me koh­teis­sam­me ot­taa vas­tuun jär­jes­tel­mien val­von­ta-, huol­to-, kor­jaus ja kun­nos­sa­pi­to­töis­tä.

Val­vom­me asiak­kai­den jär­jes­tel­mien toi­min­taa etäyh­teyk­sien avul­la. Etäyh­teyk­sien kaut­ta saa­ta­vat tie­dot an­ta­vat ym­pä­ri vuo­ro­kau­den tek­ni­sel­le huol­lol­lem­me riit­tä­vät tie­dot on­gel­ma­ti­lan­tei­den ar­vioin­tiin se­kä mah­dol­li­suu­den no­peaan rea­goin­tiin. Asiak­kaal­le tä­mä tar­koit­taa kus­tan­nus­sääs­tö­jä, kun eril­li­siä val­vo­moi­ta ei tar­vi­ta ja ei-kii­reel­li­set työt voi­daan tar­vit­taes­sa hal­li­tus­ti siir­tää ar­ki­päi­vil­le.

Ener­gia­sääs­töä oi­keil­la va­lin­noil­la ja op­ti­moin­nil­la

Au­tam­me ta­loyh­tiö­tä­si löy­tä­mään ener­giaa sääs­tä­viä rat­kai­su­ja. Esi­mer­kik­si läm­mi­tyk­sen ja il­man­vaih­don sää­tä­mi­nen tar­peen­mu­kai­sek­si ja fik­sut va­lais­tus­rat­kai­sut sääs­tä­vät ener­giaa, li­sää­vät asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja sa­mal­la vä­hen­tä­vät huol­lon tar­vet­ta.

  • led-va­lais­tus ul­ko­ti­loi­hin ja por­ras­käy­tä­viin
  • au­to­maat­ti­nen il­man­vaih­don sää­tä­mi­nen (ajas­tus, lii­ke- ja läs­näo­lo­tun­nis­tus)
  • au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Jon­ne Kos­ki­nen

Säh­kö­töi­den joh­ta­ja, pro­jek­tit

0400 337 335

jon­ne.koskinen@kiin­teis­toas­sa.fi