Kiinteistöjen ulkoalueiden ja pihojen hoitoa Turussa

Me huo­leh­dim­me, et­tä pi­ha-alueet ovat tur­val­li­set, siis­tit ja viih­tyi­sät kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. Kau­pun­gin eri alueil­la asunto-osakeyhtiöiden ja liiketilojen pi­haa-alueet sekä parkkipaikat vaa­ti­vat eri­lais­ta huo­len­pi­toa. Ul­koa­luei­den­hoi­ta­jat kier­tä­vät vas­tuu­koh­teis­sa tar­vit­taes­sa, vaik­ka vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Tur­val­li­suus syn­tyy huo­lel­li­suu­des­ta

Ul­koa­lue­hoi­ta­jat ke­rää­vät nä­ky­vät kult­tuu­ri­ros­kat, ku­ten tu­pa­kan­tum­pit, tyh­jen­tä­vät ros­kik­set ja var­mis­ta­vat, et­tä pi­ha-alue py­syy siis­ti­nä ja viih­tyi­sä­nä. Sa­mal­la teem­me jat­ku­vas­ti ha­vain­to­ja ja kor­jauk­sia, jot­ta alueet py­sy­vät tur­val­li­si­na kai­kil­le nii­den käyt­tä­jil­le.

 • Nä­ky­vät ros­kat ke­rä­tään pois ja huo­leh­di­taan et­tä jä­te­ka­tok­set py­sy­vät siis­ti­nä.
 • Seu­ra­taan et­tä pi­han va­lais­tus on kun­nos­sa.
 • Rik­kou­tu­neet pi­ha­ka­lus­teet ja kiin­teät ra­ken­nel­mat kor­ja­taan tai huol­le­taan.
 • Leik­ki­pai­kat ovat tur­val­li­sia ja lait­teet kun­nos­sa.
 • Il­ki­val­lan jäl­jet, ku­ten graf­fi­tit, pois­te­taan au­to­maat­ti­ses­ti.

 

Tal­vi­kun­nos­sa­pi­to ja lu­mi­työt

Kiin­teis­tö­jen tal­vi­huol­to vaa­tii hen­ki­lö­kun­nal­ta vank­kaa ko­ke­mus­ta se­kä osaa­mis­ta. Hy­vän suun­nit­te­lun ja osaa­mi­sen avul­la saam­me hoi­toa­lueet pi­det­tyä tur­val­li­se­na lä­pi tal­ven.

Vaih­te­le­vien sääo­lo­suh­tei­den ai­heut­taes­sa haas­tei­ta, am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­tam­me päi­vys­tää ja rea­goi no­peal­la vas­tea­jal­la:

 • ko­ne- ja kä­si­lu­mi­työt ym­pä­ri vuo­ro­kau­den: si­sään­käyn­tien edus­tat, ajo­ram­pit, kul­ku­väy­lät
 • hie­koi­tus ja liuk­kau­den tor­jun­ta se­kä po­lan­tei­den pois­to
 • lu­men pois­kul­je­tus so­vi­tus­ti
 • kai­vo­jen ja vie­mä­ri­lin­jo­jen su­la­tuk­set.

Hy­väl­lä omien koh­tei­den tun­te­mi­sel­la ei haas­ta­va­kaan tal­vi­ke­li pää­se yl­lät­tä­mään.

Suun­ni­tel­lut, hy­vin hoi­de­tut is­tu­tus- ja vi­he­ra­lueet

Ke­sä­kuu­kau­si­na pi­ha-alueet muut­tu­vat viih­tyi­sik­si oles­ke­lua­luik­si. Huo­leh­dim­me nur­mien leik­kuis­ta, is­tu­tu­sa­luieis­ta se­kä pui­den ja pen­sai­den leik­kuis­ta.

Vi­he­ra­luei­den hoi­dos­sa meil­lä työs­ken­te­lee am­mat­ti­tai­toi­set ja ko­ke­neet puu­tar­hu­rit. Ok­sien har­ven­nuk­ses­ta, se­kä pen­sai­den leik­kuis­ta meil­lä vas­taa ko­ke­nut met­su­ri. On­gel­ma­pui­den kaa­dot hoi­tu­vat myös toi­mes­tam­me.

 • nur­mi­kon leik­kuu
 • vi­he­ra­luei­den ko­ko­nais­val­tai­nen hoi­to
 • is­tu­tu­sa­luei­den suun­nit­te­lu ja to­teu­tus
 • pui­den ja pen­sai­den leik­kuu
 • ar­bo­ris­ti­pal­ve­lut se­kä on­gel­ma­pui­den kaa­dot.

 

Vi­her­ra­ken­nus ja suun­nit­te­lu

Pi­han tu­lee elää käyt­tä­jien tar­pei­den mu­kai­ses­ti. Mi­kä­li pi­ha ei vas­taa tar­koi­tus­taan tai ha­luat pi­ris­tys­tä pi­ha­pii­riin au­tam­me mie­lel­läm­me.

Vi­he­ra­luei­den to­teu­tus suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen on­nis­tuu vai­vat­to­mas­ti. Ky­sy meil­tä myös pi­han isom­pia uu­dis­tuk­sia; am­mat­ti­tai­toi­set ko­neen­kul­jet­ta­jat hoi­ta­vat tar­vit­taes­sa tar­vit­taes­sa myös maan­siir­rot ja mas­san­vaih­dot.

Ra­ken­nam­me pi­hoil­le mo­ni­puo­li­ses­ti niin ki­veyk­set, is­tu­tu­sa­lueet kuin por­taat­kin. Tar­vit­taes­sa avus­tam­me myös pui­den ja pen­sai­den is­tu­tuk­ses­sa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot