Tule osaksi reipasta ammattilaisten porukkaa!

Etusivu » Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Toi­min­tam­me laa­jen­tues­sa ja ke­hit­tyes­sä haem­me jouk­koom­me li­sää kiin­teis­tö­huol­lon, kun­nos­sa­pi­don, ta­lo­tek­nii­kan ja sii­vouk­sen am­mat­ti­lai­sia. Meil­le on tär­keää hy­vä ja rat­kai­su­ha­kui­nen asia­kas­pal­ve­lua­sen­ne, ak­tii­vi­nen ote se­kä ha­lu op­pia uut­ta. Kat­so avoi­met työ­pai­kat tai jä­tä avoin ha­ke­mus!

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on kiin­teis­tö­huol­lon pik­ku­jät­ti­läi­nen, jo­ka tar­joaa asiak­kaail­leen ko­ko­nais­val­tai­set huol­to­pal­ve­lut ja työn­te­ki­jöil­leen mo­ni­puo­li­sia teh­tä­viä – se­kä vas­ta alal­le tu­le­vil­le et­tä pit­kän lin­jan ko­ke­neil­le osaa­jil­le. Meil­le työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­ti on en­siar­voi­sen tär­keää.

Tar­joam­me nuo­rek­kaan ja ke­hit­ty­vän työym­pä­ris­tön se­kä hy­vät kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det. Meil­lä saat ke­hit­tää am­mat­ti­tai­toa­si omien toi­vei­de­si ja osaa­mi­se­si mu­kaan. Tar­joam­me kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan se­kä mo­ni­puo­li­sen or­ga­ni­saa­tion.

Hae tehtäviin