Asunto-osakeyhtiöille ja liikekiinteistöille

Olem­me eri­kois­tu­neet asun­to-osa­keyh­tiöi­den por­ras­huo­nei­den ja yleis­ten ti­lo­jen se­kä lii­ke­kiin­teis­tö­jen sii­vous­pal­ve­lui­hin. Me ar­vos­tam­me työ­täm­me, am­mat­tiam­me ja asiak­kai­tam­me.

Meil­lä on kol­men­kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus sii­vous­pal­ve­luis­ta. Alus­ta al­kaen olem­me ha­lun­neet ke­hit­tää toi­min­ta­ta­pam­me ja sii­vous­me­ne­tel­mäm­me te­hok­kaak­si. Sii­vous­pal­ve­lum­me saa­kin asiak­kail­ta pal­jon hy­vää pa­lau­tet­ta ta­sai­ses­ta ja hy­väs­tä laa­dus­ta.

Palvelut kohteen tarpeiden mukaan 

Sii­vous­pal­ve­lu suun­ni­tel­laan ja mi­toi­te­taan asiak­kaan tar­pei­den, toi­vei­den ja koh­teen eri­tyis­piir­tei­den mu­kaan. Jat­ku­van yl­lä­pi­to­sii­vouk­sen li­säk­si pal­ve­luum­me kuu­luu myös eri­lai­set suur­sii­vous­pal­ve­lut, ku­ten lat­tioi­den pe­rus­pe­sut ja suo­jaus­kä­sit­te­lyt, sei­nien, va­lai­sin­ten ja ik­ku­noi­den pe­sut se­kä ui­ma-al­tai­den hoi­to ja pe­rus­pe­sut.

Meil­tä voi ky­syä neu­vo­ja ja suo­si­tuk­sia myös han­kin­toi­hin, esi­mer­kik­si käy­tä­vä­mat­to­jen ja  pe­su­ti­lo­jen ka­lus­tus­tei­den va­lin­taan – tai huo­leh­dim­me niis­tä puo­les­ta­si.

Meil­le sii­vous­työn laa­tu on kun­nia-asia. Seu­raam­me ak­tii­vi­ses­ti niin puh­dis­tu­sai­nei­den ja -vä­li­nei­den kuin me­ne­tel­mien ke­hi­tys­tä. An­nam­me jat­ku­vas­ti työ­paik­ka­kou­lu­tus­ta ja kan­nus­tam­me hen­ki­lö­kun­taam­me kou­lut­tau­tu­maan alal­le.

 

Oi­kea an­nos­tus, mi­ni­mi­mää­rä jä­tet­tä

Py­rim­me sii­vouk­ses­sa toi­mi­maan mah­dol­li­sim­man ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti. Mi­ni­moim­me omas­ta toi­min­nas­tam­me syn­ty­vät jät­teet oi­keil­la, te­hok­kail­la me­ne­tel­mil­lä ja va­lit­se­mal­la kes­tä­viä työ­vä­li­nei­tä.

Väl­täm­me tur­haa puh­dis­tu­sai­nei­den käyt­töä. Oi­keat puh­dis­tu­sai­ne­va­lin­nat ja an­nos­tuk­set ovat pait­si tär­keä osa työ­tur­val­li­suut­ta, myös suo­jaa­vat pin­to­ja ja ym­pä­ris­töä.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot