Asunto-osakeyhtiöiden ja asukkaiden palvelupyyntöihin vastaaminen vaatii ammattitaitoiselta kiinteistöhuollolta valtavan monipuolista osaamista sekä kokemusta erilaisista tilanteista.

Tekniset huoltomiehemme hoitavat pienet korjaukset, kuten vuotavan vesihanan tiivisteen vaihdon tai toimimattoman wc-istuimen huollon, itse.  Erikoisosaamista vaativissa tilanteissa tekniset huoltomiehemme ovat linkki omien sähkö-, putki- ja ilmanvaihto-asentajiemme sekä tarvittaessa yhteistyökumppaniemme välillä varmistaen, että arki palautuu normaaliksi mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.

Nykyaikaiset järjestelmämme varmistavat töiden läpinäkyvyyden ja aukottoman raportoinnin asiakkaillemme.

En­na­koi­va huol­to tuo kus­tan­nus­sääs­tö­jä

En­na­koi­val­la huol­lol­la, seu­ran­nal­la ja yl­lä­pi­dol­la var­mis­tam­me, et­tä kiin­teis­tö­jen ta­lo­tek­ni­set jär­jes­tel­mät ovat kun­nos­sa ja kes­tä­vät käy­tös­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään. Omis­ta­jal­le ja asuk­kaal­le tä­mä tar­koit­taa kus­tan­nus­sääs­tö­jä se­kä ly­hyi­tä käyt­tö­kat­kok­sia – se­kä ti­lo­ja, joi­ta on mu­ka­vaa käyt­tää.

Ny­kyai­kai­set, tur­val­li­set tie­toliikenneyh­tey­det mah­dol­lis­ta­vat eri­lais­ten, tek­nis­ten jär­jes­tel­mien etä­val­von­nan ja ohjaamisen. Tek­ni­nen huol­tom­me seu­raa useim­pien koh­tei­dem­me toi­min­to­ja ja rea­goi 24/7 häi­riö­ti­lan­tei­siin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot