viemärinhuolto
Etusivu » Kiinteistötekniset palvelut  » Viemärinhuoltopalvelut

Putkitöiden ammattilaiset palveluksessanne

Tar­joam­me ta­loyh­tiöil­le ja lii­ke­kiin­teis­töl­le kat­ta­vat vie­mä­rin huol­to­työt vai­vat­to­mas­ti vuo­ro­kau­den ym­pä­ri.

  • ras­van-, hie­kan- ja öl­jy­ne­rot­ti­mien tyh­jen­nyk­set
  • säi­liöi­den ja pump­paa­mo­jen tyh­jen­nyk­set se­kä pe­sut
  • vie­mä­rien huol­to­työt, ku­ten lin­jo­jen avauk­set ja pe­sut
  • vie­mä­rei­den ku­vauk­set ja kun­to­kar­toi­tuk­set
  • sa­lao­ja­jär­jes­tel­mien ku­vauk­set ja huuh­te­lut
  • rum­pu­put­kien huuh­te­lut
  • kai­vo­jen su­la­tuk­set
  • kai­van­to­jen ja ra­ken­nu­sa­luei­den kui­va­na­pi­to

Erot­ti­mien, kai­vo­jen se­kä säi­liöi­den tyh­jen­nys ja pe­su

Mo­ni­puo­li­sen ka­lus­tom­me an­sios­ta pys­tym­me huo­leh­ti­maan eri­lais­ten säi­liöi­den ja kai­vo­jen tyh­jen­nyk­sis­tä. Esi­mer­kik­si ras­van-, hie­kan- ja öl­jy­ne­rot­ti­mien se­kä sa­de­ve­sien ja sa­lao­ja­kai­vo­jen tyh­jen­nyk­set su­ju­vat mut­kat­to­mas­ti. Vie­mä­ri­ver­kos­ton en­na­koi­va huol­to pi­den­tää put­kis­ton käyt­töi­kää se­kä vä­hen­tää tii­vis­tei­den ja pump­pu­jen rik­koon­tu­mis­ris­kiä.

Imuau­tol­la su­ju­vat myös isom­pien pump­paa­mo­jen tyh­jen­nyk­set ja pe­sut. Hoi­dam­me yh­tä lail­la pump­pu­jen kor­jauk­set ja vaih­dot. Ky­sy meil­tä jat­ku­vaa huol­to­so­pi­mus­ta!

Yk­si­tyi­sa­siak­kaan on mah­dol­li­suus ha­kea ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä oman tai va­paa-ajan asun­non kun­nos­sa­pi­to- ja pe­rus­pa­ran­nus­töis­tä.

Am­mat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­nan ja hy­vän ka­lus­ton avul­la työt hoi­tu­vat ri­peäs­ti ja pe­rus­teel­li­ses­ti.

 

Put­kis­to­jen ja vie­mä­ri­lin­jo­jen pe­su se­kä ku­vaus

Put­kis­to­jen ja vie­mä­ri­lin­jo­jen pe­su tu­lee ajan­koh­tai­sek­si yleen­sä huol­to- tai kor­jaus­töi­tä suo­ri­tet­taes­sa. Put­kis­to­jen elin­kaa­ri on jo­kai­sel­le kiin­teis­töl­le yk­si­löl­li­nen, yleen­sä kes­ki­mää­rin noin 50 vuot­ta. Sään­nöl­li­sel­lä huol­lol­la ja kun­nos­sa­pi­dol­la put­kis­to­jen käyt­töi­kään voi vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti.

Vie­mä­rei­den kun­to kan­nat­taa tar­kas­tut­taa sään­nöl­li­sin vä­lia­join. Esi­mer­kik­si kiin­teis­tön omis­ta­jan vaih­tues­sa ku­vaus on hy­vä ta­pa do­ku­men­toi­da jär­jes­tel­män ti­lan­ne. Suun­ni­tel­mal­li­nen do­ku­men­toin­ti yl­lä­pi­tää kiin­teis­tön ar­voa ja an­taa omis­ta­jal­le reaa­liai­kai­sen ku­van put­kis­to­jen kun­nos­ta.

Rea­lis­ti­nen ku­va put­kis­to­jen kun­nos­ta saa­daan ku­vauk­sel­la. Ku­vauk­ses­sa nä­ky­vät esi­mer­kik­si put­kis­to­jen ha­kea­mat tai muut vau­riot, jot­ka laa­jen­tues­saan voi­vat ai­heut­taa mit­ta­via vau­rioi­ta ra­ken­nuk­sel­le. Näis­sä ti­lan­teis­sa put­kis­to­jen ku­vauk­set ja suu­rem­pien vau­rioi­den en­nal­taeh­käi­sy ovat hy­vin kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su.

So­pi­mu­sa­siak­kail­lem­me tar­joam­me ku­vien ja vi­deoi­den tal­len­nuk­sen pil­vi­pal­ve­lu­na, jol­loin ma­te­riaa­li säi­lyy ja on käy­tet­tä­vis­sä ai­na tar­vit­taes­sa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Erk­ka Har­ka

työnjohtaja, LVI ja tek­ni­nen huol­to

010 406 4501

erk­ka.harka@kiin­teis­toas­sa.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot