Avoin työ­paik­ka: toi­mi­ti­la­huol­ta­ja/sii­voo­ja

HUOM! HA­KUAI­KAA JAT­KET­TU 22.8.2021 AS­TI

Haem­me laa­duk­kaa­seen sii­vous­tii­miim­me toi­mi­ti­la­huol­ta­jaa/sii­voo­jaa ko­koai­kai­seen työ­suh­tee­seen.

Teh­tä­väs­sä me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää si­nul­ta rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta työo­tet­ta, hy­viä so­siaa­li­sia tai­to­ja, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä se­kä su­ju­vaa suo­men kie­len osaa­mis­ta. Li­säk­si edel­ly­täm­me ajo­kort­tia, sil­lä vä­li­mat­ko­jen vuok­si työs­sä lii­ku­taan au­tol­la. Aiem­pi ko­ke­mus vas­taa­vis­ta töis­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta asen­ne rat­kai­see!

Tar­joam­me si­nul­le vaih­te­le­van, it­se­näi­sen ja liik­ku­van työn se­kä mu­ka­van ja jous­ta­van työ­po­ru­kan. Saat käyt­töö­si ny­kyai­kai­set työ­vä­li­neet ja tar­vik­keet se­kä au­ton työ­koh­de­siir­ty­miin.

Työ teh­dään ar­ki­sin ma–pe eri koh­teis­sa.

Kiin­nos­tuit­ko? Jä­tä ha­ke­mus no­peas­ti – täy­täm­me pai­kat he­ti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä.

Yh­tey­de­no­tot mie­lui­ten säh­kö­pos­til­la tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi tai pu­he­li­mit­se ar­ki­sin klo 9–11 p. 0400 521 268 / Kris­tii­na Sai­nio

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on huo­leh­ti­nut eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta yli 30 vuo­den ajan Tu­rus­sa ja lä­hi­kun­nis­sa – am­mat­ti­mai­ses­ti, ai­dos­ti vä­lit­täen ja pal­vel­len. Olem­me kiin­teis­tö­huol­to lä­hel­lä asia­kas­ta ja hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­vis­sa. Tu­tus­tu yri­tyk­seen tar­kem­min

Ta­voit­tee­nam­me on pi­tää huol­lon vas­tea­jat ly­hyi­nä se­kä tie­don­kul­ku ti­laa­jaor­ga­ni­saa­tioon jou­he­va­na. Huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den.

Suun­ni­tel­mal­li­sel­la kiin­teis­tön­huol­lol­la ja yl­lä­pi­dol­la am­mat­ti­lai­sem­me var­mis­ta­vat pait­si ti­lo­jen toi­mi­vuut­ta ja viih­tyi­syyt­tä myös kiin­teis­tö­jen ar­von säi­ly­mis­tä, ym­pä­ris­töä unoh­ta­mat­ta.

Yh­teys­tie­dot Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ar­ki­sin klo 9–11 Kris­tii­na Sai­nio p. 0400 521 268
Työ­pai­kan osoi­te Rii­mu­ka­tu 12, 20380 Tur­ku
Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan
Työai­ka ko­koai­ka­työ, ar­ki­sin klo 7–15
Työn kes­to yli 12 kuu­kaut­ta
Il­moi­tus jä­tet­ty 28.07.2021

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot