Oma tekninen huoltomme palvelee sinua 24/7. Soita 0400 521 258 »

Energiansäästöviikkoa voi viettää joka viikko

Vas­tuul­li­nen ener­gian­käyt­tö kiinteistöissä on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen asia. Energiansäästöviikkoa vietetään kerran vuodessa – mutta energian kulutusta on hyvä tarkkailla ja optimoida ihan jokaisena vuodenaikana. Kotien ja kiinteistöhuollon yhteispelillä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä.

Ihan jo­kai­nen voi ol­la mu­ka­na pie­nen­tä­mäs­sä pääs­tö­jä ja ra­ken­tamassa sa­mal­la maa­pal­lol­lem­me kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta. Kun tar­tum­me toi­meen yh­des­sä, jo pie­nil­lä­kin teoil­la ja ar­jen käy­tän­nöil­lä voi­daan saa­da ai­kaan iso vai­ku­tus.

On vanha viisaus, että huoneistossa 1 asteen lämpötilan laske säästää 5 % lämmitysenergiaa. Tämän ja muita vinkkejä lämmitysenergian, sähkön ja veden säästämiseen löydät sivuiltamme!

Katso vinkkilista ja tarkista, ovatko omat arjen rutiinit kohdallaan >

Tiesitkö?

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 asumiseen kulutettiin Suomessa noin 65 TWh energiaa.

Asumisen energiankulutuksesta:
67 % kohdistui asuinrakennusten tilojen lämmitykseen
15 % käyttöveden lämmitykseen
5 % saunojen lämmitykseen.
13 % sähkölaitteisiin, ruoan valmistukseen ja valaistukseen.

Ener­gia­sääs­töä oi­keil­la va­lin­noil­la ja op­ti­moin­nil­la

Kiinteistöässä auttaa ta­loyh­tiö­itä löy­tä­mään ener­giaa sääs­tä­viä rat­kai­su­ja. Esi­mer­kik­si läm­mi­tyk­sen ja il­man­vaih­don sää­tä­mi­nen tar­peen­mu­kai­sek­si ja fik­sut va­lais­tus­rat­kai­sut sääs­tä­vät ener­giaa, li­sää­vät asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja sa­mal­la vä­hen­tä­vät huol­lon tar­vet­ta.

Energiansäätöjä saavutetaan helposti mm. vaihtamalla pihojen ja porraskäytävien valoja led-valoihin sekä säätämällä ilmanvaihtoa automaattisesti tilojen käyttäjien tarpeiden mukaan.

Jos haluat keskustella tarkemmin kiinteistönne energiankulutuksesta ja mahdollisuuksista energian säätöön Ota yhteyttä >

Lisätietoa aiheeseen liittyen voit lukea Motivan sivuilta