Ener­gian­sääs­tö­viik­koa voi viet­tää jo­ka viik­ko

Vas­tuul­li­nen ener­gian­käyt­tö kiin­teis­töis­sä on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen asia. Ener­gian­sääs­tö­viik­koa vie­te­tään ker­ran vuo­des­sa – mut­ta ener­gian ku­lu­tus­ta on hy­vä tark­kail­la ja op­ti­moi­da ihan jo­kai­se­na vuo­de­nai­ka­na. Ko­tien ja kiin­teis­tö­huol­lon yh­teis­pe­lil­lä voi­daan saa­vut­taa huo­mat­ta­via sääs­tö­jä.

Ihan jo­kai­nen voi ol­la mu­ka­na pie­nen­tä­mäs­sä pääs­tö­jä ja ra­ken­ta­mas­sa sa­mal­la maa­pal­lol­lem­me kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta. Kun tar­tum­me toi­meen yh­des­sä, jo pie­nil­lä­kin teoil­la ja ar­jen käy­tän­nöil­lä voi­daan saa­da ai­kaan iso vai­ku­tus.

On van­ha vii­saus, et­tä huo­neis­tos­sa 1 as­teen läm­pö­ti­lan las­ke sääs­tää 5 % läm­mi­ty­se­ner­giaa. Tä­män ja mui­ta vink­ke­jä läm­mi­ty­se­ner­gian, säh­kön ja ve­den sääs­tä­mi­seen löy­dät si­vuil­tam­me!

Tie­sit­kö?

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan vuon­na 2019 asu­mi­seen ku­lu­tet­tiin Suo­mes­sa noin 65 TWh ener­giaa.

Asu­mi­sen ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta:
67 % koh­dis­tui asuin­ra­ken­nus­ten ti­lo­jen läm­mi­tyk­seen
15 % käyt­tö­ve­den läm­mi­tyk­seen
5 % sau­no­jen läm­mi­tyk­seen.
13 % säh­kö­lait­tei­siin, ruoan val­mis­tuk­seen ja va­lais­tuk­seen.

Ener­gia­sääs­töä oi­keil­la va­lin­noil­la ja op­ti­moin­nil­la

Kiin­teis­töäs­sä aut­taa ta­loyh­tiö­itä löy­tä­mään ener­giaa sääs­tä­viä rat­kai­su­ja. Esi­mer­kik­si läm­mi­tyk­sen ja il­man­vaih­don sää­tä­mi­nen tar­peen­mu­kai­sek­si ja fik­sut va­lais­tus­rat­kai­sut sääs­tä­vät ener­giaa, li­sää­vät asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja sa­mal­la vä­hen­tä­vät huol­lon tar­vet­ta.

Ener­gian­sää­tö­jä saa­vu­te­taan hel­pos­ti mm. vaih­ta­mal­la pi­ho­jen ja por­ras­käy­tä­vien va­lo­ja led-va­loi­hin se­kä sää­tä­mäl­lä il­man­vaih­toa au­to­maat­ti­ses­ti ti­lo­jen käyt­tä­jien tar­pei­den mu­kaan.

Jos ha­luat kes­kus­tel­la tar­kem­min kiin­teis­tön­ne ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta ener­gian sää­töön Ota yh­teyt­tä >

Li­sä­tie­toa ai­hee­seen liit­tyen voit lu­kea Mo­ti­van si­vuil­ta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot