Haem­me jouk­koom­me am­mat­ti­tai­toista putkiasentajaa

Meil­lä vuo­taa! Ni­mit­täin töi­tä on nyt enem­män kuin put­ki­mies eh­tii teh­dä. Sik­si tar­vit­sem­me ri­vei­him­me toi­sen­kin am­mat­ti­tai­toi­sen asen­ta­jan.

Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat asia­kas­koh­tei­dem­me mo­ni­puo­li­set huol­to-, asen­nus- ja kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­vät. Koh­teet ovat pää­sään­töi­ses­ti lii­ke- ja asuin­kiin­teis­tö­jä. Hy­vis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dois­ta on vain etua, sil­lä työ­tä teh­dään asiak­kai­den ti­lois­sa ja ko­deis­sa.

Täs­sä­kin teh­tä­väs­sä tar­vi­taan vä­lil­lä Mac­Gy­ver-asen­net­ta se­kä on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä.

Edel­ly­täm­me LVI-alan kou­lu­tus­ta ja ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Työs­sä tar­vi­taan B-ajo­kort­ti. Ar­vos­tam­me vas­tuun­kan­ta­mis­ta ja hy­vää can do -asen­net­ta.

Tar­joam­me si­nul­le vas­tuul­li­sen ja vaih­te­le­van työn huip­pu­po­ru­kas­sa. Tu­ke­na­si on am­mat­ti­tai­toi­nen tii­mi se­kä en­si­luok­kai­set työ­ka­lut työ­tä­si hel­pot­ta­maan.

Tu­le mu­kaan mei­dän osaa­vaan työ­po­ruk­kaam­me. Lue li­sää yri­tyk­ses­tä >

Lä­he­tä meil­le ha­ke­mus palk­ka­toi­vo­muk­sen kans­sa osoit­tee­seen työn­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi

Soi­ta ja ky­sy li­sä­tie­to­ja!
Hen­ri Har­ka
yk­si­kön­joh­ta­ja
p. 0400 521 258

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot