Huo­neis­to­koh­tais­ten suo­dat­ti­mien vaih­to siir­tyy

Va­ro­toi­men­pi­tee­nä ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si siir­räm­me huo­neis­to­koh­tais­ten il­man­vaih­to­ko­nei­den suo­dat­ti­mien vaih­toa­jan­koh­taa eteen­päin. Tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan suo­dat­ti­mien vaih­to aloi­te­taan ai­kai­sin­taan tou­ko­kuus­sa.

Seu­raam­me ti­lan­net­ta ja in­for­moim­me ai­ka­tau­luis­ta. Tie­do­tam­me huo­neis­to­koh­tai­ses­ti tu­le­vis­ta vaih­dois­ta 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen vaih­toa­jan­koh­taa.

Lai­te­val­mis­ta­jat suo­sit­ta­vat ylei­ses­ti, et­tä huo­neis­to­koh­tais­ten il­man­vaih­to­ko­nei­den suo­dat­ti­met vaih­de­taan kah­des­ti vuo­des­sa, mie­lel­lään ke­vääl­lä ja syk­syl­lä. Täs­sä koh­das­sa ar­vioi­tu 2 kuu­kau­den siir­ty­mä suo­da­tin­vaih­dos­sa ei vai­ku­ta mer­kit­tä­väs­ti si­säil­man laa­tuun tai ko­nei­den toi­min­taan, sil­lä käy­täm­me koh­teis­sam­me ai­noas­taan ISO 16890 -luo­ki­tuk­sen täyt­tä­viä suo­dat­ti­mia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot