Ihan pi­mee­tä!

Tum­ma, mär­kä ja jäi­nen as­falt­ti on kuin mus­ta-auk­ko, jo­ka imee kai­ken va­lon. Tur­val­li­suu­den kan­nal­ta tär­kein­tä on riit­tä­vä ja toi­mi­va va­lais­tus pi­ha-alueil­la se­kä por­ras­käy­tä­vis­sä. Va­lo­suun­nit­te­lul­la voi­daan vai­kut­taa pal­jon myös viih­tyi­syy­teen ja tun­nel­maan – se­kä säh­kö­las­kuun.

Ul­ko­va­lais­tuk­ses­sa tär­kein­tä on täs­sä lop­pu­syk­syn säk­ki­pi­mey­des­sä se, et­tä va­lot pa­la­vat. Me Kiin­teis­töäs­säl­lä seu­raam­me koh­tei­tam­me, ja omat säh­kö­mie­hem­me kor­jaa­vat va­lai­si­mia, kun puut­tei­ta ha­vai­taan tai kun niis­tä meil­le il­moi­te­taan.

Asu­mis­viih­tyi­syy­den, tur­val­li­suu­den ja ener­gia­te­hok­kuu­den ke­hit­tä­mi­sen ni­mis­sä voi­daan va­lais­tu­sa­sioi­ta pun­ta­roi­da myös pe­rus­teel­li­sem­min. Eten­kin iäk­kääm­mis­sä kiin­teis­töis­sä on ai­heel­lis­ta kes­kus­tel­la, mi­tä etu­ja ta­loyh­tiöl­le syn­tyi­si, jos pel­kän lamp­pu­jen vaih­don si­jaan läh­de­tään­kin suun­nit­te­le­maan ko­ko va­lais­tuk­sen uu­si­mis­ta ny­kyai­kai­sem­mak­si.


Va­lo näyt­tää tie­tä ja te­kee nä­ky­väk­si

Pi­ha-alueil­la on eri­lai­sia ta­po­ja oh­ja­ta au­to­maat­ti­ses­ti pi­ha-va­lais­tus­ta. Esi­mer­kik­si lii­ke­tun­nis­ti­met, ajas­ti­met ja hä­mä­rä­kyt­ki­met vai­kut­ta­vat va­lais­tus­ko­ko­nai­suu­den säh­kön­ku­lu­tuk­seen ja käyt­tö­mu­ka­vuu­teen.

  • Lii­ke­tun­nis­ti­met ovat hy­vä kei­no saa­da va­lot syt­ty­mään sil­loin, kun pi­hal­la tai sen tie­tyis­sä osis­sa on lii­ket­tä. Nii­tä voi suo­si­tel­la esi­mer­kik­si pi­mei­siin nurk­kauk­siin, jois­sa liik­ku­vat ha­lu­taan saa­da nä­ky­vik­si. Lii­ke­tun­nis­ti­met ovat to­ki hy­vä va­lin­ta myös mo­niin mui­hin koh­tei­siin vaik­ka­pa ul­ko-oven tai por­tai­kon pie­liin.
  • Ajas­tin on pe­rin­tei­nen kei­no ul­ko­va­lo­jen oh­jauk­seen. Ajas­tin­ta käyt­tä­mäl­lä voi­daan va­lot lait­taa toi­mi­maan kel­lon mu­kaan.
  • Hä­mä­rä­kyt­ki­mel­lä voi­daan puo­les­taan pis­tää pi­han lam­put syt­ty­mään ai­noas­taan sil­loin, kun va­loa tar­vi­taan eli pi­meäl­lä.

LED on pa­ras va­lin­ta myös pi­hal­la

Suun­ni­tel­mal­li­ses­ti to­teu­tet­tu ja hy­väs­sä kun­nos­sa ole­va pi­ha­va­lais­tus li­sää pait­si asu­mi­sen tur­val­li­suut­ta myös luo miel­lyt­tä­vää tun­nel­maa. Mo­der­niin va­lais­tuk­seen sat­saa­mal­la voi­daan uu­dis­taa kiin­teis­tön il­met­tä, mi­kä nos­taa kiin­teis­tön ar­voa ja ar­vos­tus­ta. Ny­kyai­kai­sil­la LED-polt­ti­moil­la ja eri­lai­sil­la va­lai­sin­ten oh­jaus­rat­kai­suil­la voi­daan saa­da ai­kaan myös sel­vää sääs­töä säh­kön­ku­lu­tuk­seen. Lue li­sää >

Am­mat­ti­lai­nen avuk­si uu­den suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen!

Mi­kä­li ta­loyh­tiön pi­ha­va­lais­tuk­ses­sa on ke­hit­tä­mi­sen va­raa pie­nes­sä osas­sa tai ko­ko pi­hal­la, ota yh­teyt­tä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot