REK­RY: Sii­voo­jan va­ki­tui­nen työ

Haem­me laa­duk­kaa­seen sii­vous­tii­miim­me rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta sii­voo­jaa.

Tii­mim­me jä­se­ne­nä si­nul­ta odo­te­taan pait­si aiem­paa ko­ke­mus­ta sii­vous­työs­tä, myös hy­viä asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja.

Työs­sä tar­vi­taan ajo­kort­ti, sil­lä koh­tei­ta on eri puo­lil­la kau­pun­kia. Vaa­ti­muk­se­na myös su­ju­va suo­men kie­len tai­to, sil­lä työs­sä koh­da­taan asiak­kai­ta päi­vit­täin.

Mi­tä me tar­joam­me:

  • Va­ki­tui­nen työ
  • Täy­sai­kai­nen työ, jo­ta teh­dään pää­sään­töi­ses­ti ar­ki­sin 7-15 vä­lil­lä.
  • Työau­to se­kä tar­vit­ta­vat mo­der­nit työ­vä­li­neet.
  • Kil­pai­lu­ky­kyi­nen palk­ka
  • Osaa­van tii­min tuek­si!

Tu­le mu­kaan nuo­reek­kaa­seen ja ke­hit­ty­vään sii­vouk­sen tii­miim­me! Jos olet mie­les­tä­si tar­vit­se­mam­me hen­ki­lö, ota pi­kai­ses­ti yh­teyt­tä, sil­lä teh­tä­vä täy­te­tään he­ti so­pi­van te­ki­jän löy­dyt­tyä.

Lai­ta meil­le vies­tiä osoit­tee­seen tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi tai soi­ta Tei­jal­le.

Yh­teys­tie­dot Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ar­ki­sin klo 9-10 Tei­ja Har­ka p. 040 579 0528
Työ­pai­kan osoi­te Rii­mu­ka­tu 12, 20380 Tur­ku
Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan
Työai­ka ko­koai­ka­työ, ar­ki­sin klo 7-15
Työn kes­to yli 12 kuu­kaut­tasiivooja

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot