Vie­mä­rei­den ke­vät­huol­lot kam­pan­ja­hin­taan

Tal­ven sel­kä al­kaa tait­tua, ja on ai­ka kään­tää kat­seet vie­mä­rei­hin. Ta­loyh­tiön vie­mä­rei­den ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mien sään­nöl­li­sil­lä kun­to­kar­toi­tuk­sil­la ja huol­loil­la pi­den­ne­tään jär­jes­tel­mien käyt­töi­kää se­kä eh­käis­tään isom­mat va­hin­got – ja saa­daan huo­mat­ta­via kus­tan­nus­sääs­tö­jä. Kiin­teis­töäs­säl­tä saat kat­ta­van ko­ko­nais­pal­ve­lun edul­li­seen hin­taan.

Hyö­dyn­nä ke­vään kam­pan­ja­tar­jous! Tar­joam­me so­pi­mu­sa­siak­kail­lem­me se­kä uu­sil­le asiak­kail­le vie­mä­rin­huol­lon pal­ve­lut edul­li­seen hin­taan!

Sa­de­ve­si­kai­vo­jen tyh­jen­nys

1 kai­vo
99,00 eur + jä­te­mak­sut (norm. 170,00 eur)

2–5 kai­voa
180,00 eur + jä­te­mak­sut (norm. 250,00 eur)

6–10 kai­voa
295,00 eur + jä­te­mak­sut (norm. 490,00 eur)

yli 10 kai­voa
so­pi­muk­sen mu­kaan

Vie­mä­ri- ja sa­de­ve­si­lin­jo­jen ku­vaus

Kam­pan­ja­hin­ta 80,00 eur/h (norm. 99,00 eur/h)

Hin­nat si­säl­tä­vät alv. 24 %. Vie­mä­ri- ja sa­de­ve­si­lin­jo­jen ku­vauk­ses­ta toi­mi­te­taan asiak­kaal­le vi­deo­ma­te­riaa­li muis­ti­ti­kul­la se­kä muis­tio ha­vai­tuis­ta asiois­ta. Tar­vit­taes­sa myös lau­sun­to eril­lis­ve­loi­tuk­sel­la. Kam­pan­ja­hin­nat ovat voi­mas­sa 05/2021 lop­puun as­ti. Tar­jous kos­kee ny­kyi­siä kiin­teis­tö­huol­lon so­pi­mu­sa­siak­kai­ta, kun ti­laus teh­dään vii­meis­tään 31.5.2021, se­kä uu­sia asiak­kai­ta, jot­ka te­ke­vät ti­lauk­sen vii­meis­tään 31.5.2021.

Ti­laa he­ti tai ky­sy li­sää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot