Paikallista ja laadukasta palvelua kiinteistöllesi

Etusivu » Palvelut

Palvelut

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on pai­kal­li­ses­ti ja asia­kas­läh­töi­ses­ti toi­mi­va, mo­ni­puo­li­nen kump­pa­ni kaik­keen kiin­teis­tö­huol­toon. Meil­lä on jous­ta­va ja rat­kai­su­ha­kui­nen pal­ve­lua­sen­ne ja laa­du­kas työn jäl­ki – pi­däm­me sen, min­kä lu­paam­me.

Käy­tös­säm­me on toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä, jos­ta pal­ve­lu­pyyn­nöt siir­ty­vät reaa­lia­jas­sa ken­täl­le huol­to­mie­hil­le. Jär­jes­tel­mäs­tä saam­me asiak­kaal­le hel­pos­ti kiin­teis­tö­koh­tai­sen ra­por­toin­nin teh­dyis­tä töis­tä.

Hu­mioit­han et­tä yk­si­tyi­sa­siak­kaan on mah­dol­lis­ta ha­kea ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ko­din ja kiin­teis­tö­jen huol­to se­kä kor­jaus­töis­tä.

Tekninen kiinteistöhuolto

Äly­käs ta­lo­tek­niik­ka oh­jaa kiin­teis­töis­sä yhä useam­pia toi­min­to­ja. Tek­ni­nen kiin­teis­tön­huol­tom­me kat­taa pait­si jat­ku­van so­pi­muk­seen kuu­lu­van tek­ni­sen yl­lä­pi­don myös läm­mi­tys-, il­man­vaih­to-, säh­kö-, ve­si- ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien asen­nus- se­kä kor­jaus­työt.

Lue lisää

LVIS-työt

Kiin­teis­töau­to­maa­tion ja ta­lo­tek­niik­kan hal­lin­ta ovat tär­keä osa tek­nis­tä huol­toam­me. Olem­me vuo­sia ke­hit­tä­neet osaa­mis­tam­me, jo­ten pys­tym­me toi­mi­maan kaik­kien mark­ki­noil­la ole­vien au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien yl­lä­pi­to- ja huol­to­teh­tä­vi­sä.

Lue lisää
siivouspalvelut kiinteistönhuolto

Siivouspalvelut

Olem­me eri­kois­tu­neet asun­to-osa­keyh­tiöi­den por­ras­huo­nei­den ja yleis­ten ti­lo­jen se­kä lii­ke­kiin­teis­tö­jen sii­vous­pal­ve­lui­hin. Me ar­vos­tam­me työ­täm­me, am­mat­tiam­me ja asiak­kai­tam­me.

Lue lisää

Ulkoalueiden hoito

Saat meiltä kiinteistojen ulkoalueiden ja pihojen hoitoa. Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme.

Lue lisää

Remontointi

Re­mon­tit ovat olen­nai­nen osa hy­vää kiin­teis­tön­huol­toa ja yl­lä­pi­toa. Re­mont­ti­pal­ve­lum­me kat­ta­vat pait­si ko­tien ja yh­tiöi­den pien­kor­jauk­set myös isom­mat pro­jek­tit.

Lue lisää

Viemärinhuoltopalvelut

Tar­joam­me ta­loyh­tiöil­le ja lii­ke­kiin­teis­töl­le kat­ta­vat vie­mä­rin huol­to­työt vai­vat­to­mas­ti vuo­ro­kau­den ym­pä­ri.

Lue lisää

Vaihtolavat

Ta­loyh­tiön pi­ha­tal­koot, sii­vous­päi­vä tai pi­dem­piai­kai­nen re­mont­ti. Meil­tä saat eri­ko­koi­set vaih­to­la­vat jo­ko päi­väk­si tai pi­dem­mäk­si ajak­si tar­pei­den mu­kaan.

Lue lisää

Päivystys

Olem­me apu­na­si ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Päi­vys­tys on tar­koi­tet­tu kii­rel­li­siin ti­lan­tei­siin, jot­ka ei­vät voi odot­taa huo­mi­seen tai seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään. Päi­vys­ty­sai­ka­na teh­dyt työt ovat ti­laa­jal­le mak­sul­li­sia.

Lue lisää

PHM Digital

Verkkopalvelumme antaa taloyhtiön hallitukselle, asukkaille, isännöitsijälle ja kiinteistönomistajalle pääsyn kiinteistön tietoihin ja mahdollistaa sujuvan yhteistyön ja yhteydenpidon kaikkien tahojen kesken.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot