Paikallista ja laadukasta palvelua kiinteistöllesi

Etusivu » Palvelut

Palvelut

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on pai­kal­li­ses­ti ja asia­kas­läh­töi­ses­ti toi­mi­va, mo­ni­puo­li­nen kump­pa­ni kaik­keen kiin­teis­tö­huol­toon. Meil­lä on jous­ta­va ja rat­kai­su­ha­kui­nen pal­ve­lua­sen­ne ja laa­du­kas työn jäl­ki – pi­däm­me sen, min­kä lu­paam­me.

Käy­tös­säm­me on toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä, jos­ta pal­ve­lu­pyyn­nöt siir­ty­vät reaa­lia­jas­sa ken­täl­le huol­to­mie­hil­le. Jär­jes­tel­mäs­tä saam­me asiak­kaal­le hel­pos­ti kiin­teis­tö­koh­tai­sen ra­por­toin­nin teh­dyis­tä töis­tä.

Hu­mioit­han et­tä yk­si­tyi­sa­siak­kaan on mah­dol­lis­ta ha­kea ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ko­din ja kiin­teis­tö­jen huol­to se­kä kor­jaus­töis­tä.

Tekninen kiinteistöhuolto

Äly­käs ta­lo­tek­niik­ka oh­jaa kiin­teis­töis­sä yhä useam­pia toi­min­to­ja. Tek­ni­nen kiin­teis­tön­huol­tom­me kat­taa pait­si jat­ku­van so­pi­muk­seen kuu­lu­van tek­ni­sen yl­lä­pi­don myös läm­mi­tys-, il­man­vaih­to-, säh­kö-, ve­si- ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien asen­nus- se­kä kor­jaus­työt.

Lue lisää

LVIS-työt

Kiin­teis­töau­to­maa­tion ja ta­lo­tek­niik­kan hal­lin­ta ovat tär­keä osa tek­nis­tä huol­toam­me. Olem­me vuo­sia ke­hit­tä­neet osaa­mis­tam­me, jo­ten pys­tym­me toi­mi­maan kaik­kien mark­ki­noil­la ole­vien au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien yl­lä­pi­to- ja huol­to­teh­tä­vi­sä.

Lue lisää
siivouspalvelut kiinteistönhuolto

Siivouspalvelut

Olem­me eri­kois­tu­neet asun­to-osa­keyh­tiöi­den por­ras­huo­nei­den ja yleis­ten ti­lo­jen se­kä lii­ke­kiin­teis­tö­jen sii­vous­pal­ve­lui­hin. Me ar­vos­tam­me työ­täm­me, am­mat­tiam­me ja asiak­kai­tam­me.

Lue lisää

Ulkoalueiden hoito

Saat meiltä kiinteistojen ulkoalueiden ja pihojen hoitoa. Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme.

Lue lisää

Remontointi

Re­mon­tit ovat olen­nai­nen osa hy­vää kiin­teis­tön­huol­toa ja yl­lä­pi­toa. Re­mont­ti­pal­ve­lum­me kat­ta­vat pait­si ko­tien ja yh­tiöi­den pien­kor­jauk­set myös isom­mat pro­jek­tit.

Lue lisää

Viemärinhuoltopalvelut

Tar­joam­me ta­loyh­tiöil­le ja lii­ke­kiin­teis­töl­le kat­ta­vat vie­mä­rin huol­to­työt vai­vat­to­mas­ti vuo­ro­kau­den ym­pä­ri.

Lue lisää

Vaihtolavat

Ta­loyh­tiön pi­ha­tal­koot, sii­vous­päi­vä tai pi­dem­piai­kai­nen re­mont­ti. Meil­tä saat eri­ko­koi­set vaih­to­la­vat jo­ko päi­väk­si tai pi­dem­mäk­si ajak­si tar­pei­den mu­kaan.

Lue lisää

Päivystys

Olem­me apu­na­si ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Päi­vys­tys on tar­koi­tet­tu kii­rel­li­siin ti­lan­tei­siin, jot­ka ei­vät voi odot­taa huo­mi­seen tai seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään. Päi­vys­ty­sai­ka­na teh­dyt työt ovat ti­laa­jal­le mak­sul­li­sia.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot