As Oy Ku­pit­taan Jout­sen: Säh­köä jo­ka au­to­paik­kaan

Kiin­nos­tus säh­köau­to­jen la­taus­pis­tei­siin on nous­sut rei­lus­sa vuo­des­sa val­ta­vas­ti. Tä­mä huo­mat­tiin myös As Oy Ku­pit­taan Jout­se­nes­sa, jos­sa osa­kas­ky­se­ly näyt­ti vih­reää va­loa hank­keen no­peal­le to­teu­tuk­sel­le. Pää­tös la­taus­pis­tei­den asen­ta­mi­ses­ta teh­tiin hel­mi­kuus­sa ja la­taus­val­mius hal­lis­sa oli ke­sä­kuun alus­sa. – Me os­tim­me tä­män avai­met kä­teen -to­teu­tuk­se­na, ker­too hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Tuo­mi­nen.

– As Oy Ku­pit­taan Jout­sen on yh­tiö, jos­sa ar­vos­te­taan laa­tua. Osak­kaat asu­vat yh­tiös­sä it­se, ja heil­le tär­keää on, et­tä pai­kat ovat kun­nos­sa ja et­tä kiin­teis­tös­tä huo­leh­di­taan, sum­maa isän­nöit­si­jä Il­ma­ri Hil­tu­nen Tu­run Seu­dun Kiin­teis­tö­pis­tees­tä.

Kym­me­nen vuot­ta sit­ten Ku­pit­taal­le ra­ken­net­tu Jout­sen on yk­si kym­me­nes­tä lin­tu­jen mu­kaan ni­me­tys­tä kor­kea­ta­soi­ses­ta yh­tiös­tä. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Tuo­mi­nen al­le­kir­joit­taa isän­nöit­si­jän luon­neh­din­nan.

– Ra­ken­nut­ta­ja loi ai­koi­naan jo ra­ken­nus­vai­hees­sa kiin­teis­tös­tä kor­kea­ta­soi­sen mie­li­ku­van. Me olem­me hal­li­tuk­ses­sa ha­lun­neet pi­tää si­tä yl­lä.

Tar­ve la­taus­pis­teil­le nou­si vuo­des­sa

Tuo­mi­nen ker­too, et­tä alus­ta al­kaen As Oy Jout­se­nen hal­li­tus on ke­hit­tä­nyt yh­tiö­tä osa­kas­ky­se­lyi­den kaut­ta. Si­ten omis­ta­jien toi­veet ja aja­tuk­set ovat oh­jan­neet ke­hi­tys­työ­tä.

Kiin­nos­tus­ta säh­köau­to­jen la­tau­sa­se­miin ky­syt­tiin au­to­hal­lin osak­kail­ta kol­mes­ti kah­den vuo­den si­säl­lä.

– En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ha­luk­kai­ta oli yk­si, toi­sel­la ker­ral­la pa­ri kol­me. Kol­man­nes­sa ky­se­lys­sä lä­hes kaik­ki ha­lu­si­vat la­tau­sa­se­ma­val­miu­den. Kas­vu­käy­rä oli hy­vin no­pea, Tuo­mi­nen ker­too. 

Myös muis­sa pi­ha­pii­rin yh­tiöis­sä oli kiin­nos­tus­ta la­tau­sinf­ran ra­ken­ta­mi­seen, mut­ta Ku­pit­taan Jout­sen päät­ti kii­reh­tiä oman pro­jek­tin­sa kans­sa.

No­pea ete­ne­mi­nen hil­lit­si kus­tan­nuk­sia

Maail­man ti­lan­tees­ta joh­tuen ke­vääl­lä 2022 oli nä­kö­pii­ris­sä huo­mat­ta­via hin­nan ko­ro­tuk­sia, jo­ten yh­tiö päät­ti to­teut­taa la­tau­sinf­ran no­peas­ti osak­kei­den­sa hal­lit­se­maan osaan run­saan 440 pai­kan au­to­hal­lia.

– Kes­kus­te­lim­me Kiin­teis­töäs­sän Hen­ri Har­kan kans­sa to­teu­tuk­ses­ta. Meil­le on etua sii­tä, et­tä Kiin­teis­töäs­sän kans­sa on teh­ty yh­teis­työ­tä vuo­sia. He tun­si­vat yh­tiön ja säh­kö­jär­jes­tel­mät, Tuo­mi­nen ker­too hank­keen suun­nit­te­lu­vai­hees­ta.

Yh­tiö­ko­kous päät­ti hel­mi­kuus­sa ede­tä hank­keen kans­sa no­peas­ti si­to­van tar­jouk­sen pe­rus­teel­la, jos­sa Tu­run Kiin­teis­töäs­sä oli va­lit­tu to­teut­ta­jak­si.

ARA-avus­tus­pää­tös­tä ei jää­ty odot­ta­maan. Isän­nöit­si­jä Il­ma­ri Hil­tu­nen ar­vioi, et­tä ARA-avus­tuk­sen hyö­dys­tä mer­kit­tä­vä osa oli­si hä­vit­ty, jos pro­jek­tin kans­sa oli­si jää­ty odot­ta­maan hin­to­jen nou­sua.

– Ny­kyi­sin on mah­dol­lis­ta ede­tä il­man pää­tös­tä. Aiem­min ARA-avus­tuk­siin liit­tyi käy­tän­tö, jos­sa pää­tös avus­tuk­ses­ta pi­ti saa­da en­nen käyt­töö­not­toa. Nyt käyt­töö­not­to voi­daan teh­dä, kun ha­ke­mus on si­säl­lä, Hil­tu­nen ker­too.

Kis­kol­la val­mius jo­ka paik­kaan

Isän­nöit­si­jän ja hal­li­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta han­ke su­jui hel­pos­ti. Suun­nit­te­lu­vai­heen jäl­keen Kiin­teis­töäs­sä huo­leh­ti pro­jek­tis­ta, ja hei­dän omat säh­köa­sen­ta­jan­sa työs­ken­te­li­vät hal­lis­sa huh­ti-tou­ko­kuus­sa.

Pro­jek­tis­sa säh­köau­to­jen la­taus­val­mius asen­net­tiin kaik­kiin As Oy Jout­se­nen 44 au­to­paik­kaan.

– Asen­nus teh­tiin to­del­la siis­tis­ti la­taus­kis­kol­la. Osak­kaat sai­vat va­li­ta, asen­net­tiin­ko hei­dän au­to­pai­kal­leen la­taus­pis­te he­ti. Muil­la säh­köau­ton la­taus­pis­te on nyt lai­tet­ta va­jaa val­mis, Hil­tu­nen ker­too.

– Me os­tim­me tä­män avai­met kä­teen -mal­lil­la. Ai­ka­tau­lu pi­ti ja asen­nus­kus­tan­nuk­set pi­ti­vät. Muut kus­tan­nuk­set tai­si­vat vä­hän alit­tua bud­je­toi­dus­ta, Tuo­mi­nen sum­maa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot