Ke­sä on jo täy­des­sä ku­kas­saan – on­han ta­loyh­tiö­kin ajan ta­sal­la?

Ke­sää on odo­tet­tu kuin kuu­ta nou­se­vaa, mut­ta sil­ti­kin se pää­si jäl­leen yl­lät­tä­mään. Tal­ven hie­koi­te­tut jal­ka­käy­tä­vät se­kä ke­vään va­ro­vai­nen vi­her­rys ovat vaih­tu­neet hy­vin no­peas­ti pais­tee­seen ja kuk­ki­mi­seen. Tä­mä vaa­tii myös ta­loyh­tiöil­tä eri­tyis­tä huo­mio­ta ja val­mis­tau­tu­mis­ta. Kiin­teis­töäs­sän avul­la ta­loyh­tiö­si on ai­na val­mis ke­sän ke­lei­hin. Ri­veis­täm­me löy­tyy muun muas­sa vi­her­pal­ve­lu­työn­te­ki­jöi­tä ja huol­lon mo­nio­saa­jia, jo­ten kai­ken­lai­set ul­ko- ja si­sä­työt hoi­tu­vat meil­tä kä­den kään­tees­sä.

Ta­loyh­tiöi­den kes­kei­siä ke­sä­puu­hia

 • Is­tu­tuk­set ja nii­den hoi­to
 • Ruo­hon­leik­kuu
 • Pi­han ka­lus­tei­den tar­kis­tus, kun­nos­tus ja uu­si­mi­nen
 • Ai­to­jen ja mui­den pi­ha­ra­ken­tei­den kun­to­kar­toi­tus ja huol­to­työt
 • Park­ki­vii­vo­jen ja kant­ti­ki­vien maa­lauk­set
 • As­falt­ti­pin­to­jen kun­non tar­kas­tuk­set ja tar­vit­ta­vat paik­kauk­set
 • Lip­pu­tan­ko­jen kun­non tar­kis­ta­mi­nen

Ota yh­teyt­tä ja ky­sy li­sää rat­kai­suis­tam­me ja pal­ve­luis­tam­me pi­han kun­nos­sa­pi­toon ja vi­he­ra­luei­den hoi­toon liit­tyen.

Muis­ta tur­val­li­suus pi­ha­tal­kois­sa

Tal­koot on mu­ka­va ja tar­peel­li­nen ta­pah­tu­ma, jo­ka saa pait­si pi­han myös yh­tei­söl­li­syy­den ku­kois­ta­maan. Ko­ro­na-ai­ka on opet­ta­nut, et­tä kan­nat­taa kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta tur­val­li­suu­teen. Hy­vin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty:

 • Suun­ni­tel­kaa ja so­pi­kaa tal­kooa­siois­ta hy­vis­sä ajoin ja mah­dol­li­sim­man tark­kaan. Lis­tat­kaa puut­tei­ta, tar­pei­ta ja huo­mio­nar­voi­sia asioi­ta.
 • Jous­ta­vuus kun­niaan! Tal­koi­ta ei tar­vit­se ry­käis­tä muu­ta­mas­sa tun­nis­sa val­miik­si, vaan riit­tää, et­tä pi­ha­pii­ri saa­daan viih­tyi­säk­si pik­ku­hil­jaa. Töi­tä voi­kin ri­po­tel­la esi­mer­kik­si vii­kon ajal­le.
 • Vaik­ka tal­koo­hen­ki luo­kin yh­tei­söl­li­syyt­tä, kan­nat­taa pi­tää kas­vo­mas­kia ja huo­leh­tia kä­si­hy­gie­nias­ta ja riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä.
 • Suun­ni­tel­kaa huo­lel­la myös tal­koi­den jä­te­huol­to­rat­kai­sut, ku­ten ros­ka­la­vo­jen vuok­raa­mi­nen ja jät­tei­den oi­keaop­pi­nen hä­vit­tä­mi­nen.

Meil­tä saat myös tal­kois­sa tar­vit­ta­vat vaih­to­la­vat! Tu­tus­tu, ota yh­teyt­tä ja ky­sy li­sää!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot