Kiin­teis­töäs­sä vah­vis­taa säh­kö­pal­ve­lui­taan

Säh­kö on kaik­kial­la: se mah­dol­lis­taa kiin­teis­tö­jen di­gi­ta­li­soi­tu­mi­sen, au­to­maa­tion ja li­ki kaik­kien tek­nis­ten jär­jes­tel­mien toi­min­nan. Sa­maan ai­kaan yhä useam­pi au­to kul­kee säh­köl­lä. Maa­lis­kuun alus­sa teh­dyn yri­tys­kau­pan myö­tä Tu­run Kiin­teis­töäs­sä Oy:n säh­kö­pal­ve­lui­den re­surs­sit vah­vis­tu­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun Tu­run Säh­kö­huol­to Oy:n toi­min­not su­lau­te­taan yri­tyk­seen.

Älyk­käät kiin­teis­töt vaa­ti­vat yhä osaa­vam­paa huol­toa. Säh­kö­työt suun­nit­te­lus­ta asen­nuk­siin ovat kuu­lu­neet Tu­run Kiin­teis­töäs­sän tek­ni­sen huol­lon pe­rus­pal­ve­lui­hin yli kym­me­nen vuo­den ajan.

– Kii­tos asiak­kai­dem­me, mei­dän tek­ni­seen osaa­mi­seem­me luo­te­taan. Säh­kö­töi­den ky­syn­tä kas­vaa, sil­lä jo nyt lä­hes kaik­kia toi­min­to­ja kiin­teis­töis­sä oh­jaa­vat eri­lai­set säh­kö­tek­ni­set jär­jes­tel­mät. Ja näi­den jär­jes­tel­mien roo­li kas­vaa en­ti­ses­tään di­gi­ta­li­soi­tu­mi­sen myö­tä. Li­säk­si säh­köau­to­jen la­tau­sinf­ran ra­ken­ta­mi­nen on ajan­koh­tais­ta, sa­noo yk­si­kön­joh­ta­ja Hen­ri Har­ka.

Tu­run Säh­kö­huol­lon su­lau­tu­mi­nen Kiin­teis­töäs­sään on jat­koa jo aiem­min teh­dyl­le hy­väl­le yh­teis­työl­le. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jon­ne Kos­ki­nen Säh­kö­huol­los­ta ker­too, et­tä siir­ty­mi­nen osak­si isom­paa ko­ko­nai­suut­ta on luon­te­va as­kel ke­hit­tää toi­min­taa.

– Uu­dis­tuk­sen myö­tä saan tuek­se­ni osaa­mis­ta esi­mer­kik­si vas­tuul­li­suus­työ­hön se­kä hen­ki­lös­töa­sioi­hin. Yri­tys­kaup­pa ei vai­ku­ta päi­vit­täi­seen toi­min­taam­me, vaan mi­nä se­kä tut­tu hen­ki­lös­töm­me olem­me ta­voi­tet­ta­vis­sa sa­mal­la ta­val­la kuin tä­hän­kin as­ti, Kos­ki­nen sa­noo.

Osa­na jär­jes­te­lyä kaik­ki Tu­run Säh­kö­huol­lon asen­ta­jat siir­ty­vät Kiin­teis­töäs­säl­le, osak­si ole­mas­sa ole­vaa, am­mat­ti­tai­tois­ta tii­miä. Jat­kos­sa myös yri­tys­ten toi­mis­tot si­jait­se­vat sa­man ka­ton al­la Rii­mu­ka­dul­la.

– Jon­ne Kos­ki­nen ot­taa meil­lä jat­kos­sa vas­tuul­leen säh­kö­töi­den joh­ta­mi­sen ai­na asen­nuk­sis­ta isom­piin pro­jek­tei­hin. Hän on ko­ke­nut ja luo­tet­ta­va pro­jek­tien ve­tä­jä. Us­kon, et­tä asiak­kail­lem­me tä­mä nä­kyy en­tis­tä pa­rem­pa­na pal­ve­lu­na, Har­ka päät­tää.

Li­sä­tie­dot:

Hen­ri Har­ka
Tu­run Kiin­teis­töäs­sä                          
hen­ri@tu­run­kiin­teis­toas­sa.fi          

Jon­ne Kos­ki­nen
Tu­run Säh­kö­huol­to
jon­ne.kos­ki­nen@tu­run­sah­ko­huol­to.fi

p. 0400 521 258

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot