Mi­ten ta­loyh­tiöi­den pa­lo­tur­val­li­suut­ta voi­daan pa­ran­taa?

Ta­loyh­tiöis­sä pa­lo­tur­val­li­suus edel­lyt­tää suun­nit­te­lua, han­kin­to­ja, vies­tin­tää ja asuk­kai­den osal­lis­tu­mis­ta. Hy­vä läh­tö­koh­ta pa­lo­tur­val­li­suu­del­le on tur­val­li­suus­ris­kien tie­dos­ta­mi­nen.

Pa­lo­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen tar­koit­taa ta­loyh­tiös­sä pe­las­tus­suun­ni­tel­maa ja sen vies­ti­mis­tä asuk­kail­le. Suun­ni­tel­ma an­taa asuk­kail­le oh­jeet vaa­ra­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mi­ses­ta se­kä niis­sä toi­mi­mi­ses­ta.

Ke­rä­sim­me vink­ke­jä pa­lo­tur­val­li­sem­paan ar­keen

Vin­kit asuk­kail­le

 • Tar­kis­ta, et­tä pa­lo­va­roit­ti­mia on riit­tä­väs­ti ja et­tä ne toi­mi­vat: Asun­non jo­kai­ses­sa ker­rok­ses­sa on ol­ta­va vä­hin­tään yk­si pa­lo­va­roi­tin asun­nos­sa tu­lee ol­la vä­hin­tään yk­si pa­lo­va­roi­tin jo­kai­sen ker­rok­sen al­ka­vaa 60 huo­ne­ne­liö­tä koh­den. Vaih­da pa­ris­tot vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa!
 • Älä jä­tä ruo­kaa kyp­sy­mään il­man val­von­taa.
 • Puh­dis­ta lie­si­tuu­let­ti­men suo­da­tin sään­nöl­li­ses­ti.
 • Uu­si rik­ki­näi­nen säh­kö­lai­te vä­lit­tö­mäs­ti.
 • Pi­his­te­ly ja kek­se­liäät vi­ri­tyk­set ei­vät ole pa­lo­tur­val­li­sia rat­kai­su­ja.
 • Pi­dä huol­ta kynt­ti­löis­tä ja ul­ko­tu­lis­ta. Huo­leh­di, et­tä pol­tat kynt­ti­löi­tä ja ul­ko­tu­lia val­vo­van sil­män al­la vain pa­la­mat­to­mal­la alus­tal­la, riit­tä­vän kau­ka­na syt­ty­vis­tä esi­neis­tä ja ma­te­riaa­leis­ta. Led-kynt­ti­lät ovat myös hy­vä vaih­toeh­to!
 • Tu­tus­tu ta­loyh­tiö­si pe­las­tus­suun­ni­tel­maan – en­na­koin­ti ja va­rau­tu­mi­nen aut­taa hä­tä­ti­lan­tees­sa!

Vin­kit ta­loyh­tiöl­le

 • Teh­kää pe­las­tus­suun­ni­tel­ma, jon­ka asuk­kaat tun­te­vat. Suun­ni­tel­man ole­mas­sa olos­ta muis­tut­ta­mi­nen kan­nat­taa!
 • Pi­tä­kää kul­ku­väy­lät puh­taa­na pa­lo­kuor­mas­ta. Yli­mää­räis­tä ta­va­raa ei saa ol­la ra­ken­nuk­sien sei­nus­toil­la, pois­tu­mis­rei­teil­lä tai kel­la­ri/ul­la­ko­ti­lo­jen käy­tä­vil­lä.
 • Huo­leh­ti­kaa pa­lo­va­roit­ti­met ja al­ku­sam­mu­tus­vä­li­neet kun­toon ta­loyh­tiön ylei­sis­sä ti­lois­sa.
 • Muis­ta­kaa il­mas­toin­ti­ka­na­vien puh­dis­ta­mi­nen sään­nöl­li­ses­ti.
 • Var­mis­ta­kaa, et­tä ta­loyh­tiön osoi­te ja por­ras­käy­tä­vät ovat sel­keäs­ti mer­kit­ty­nä. Li­säk­si sel­keä ja si­sään­tu­lo­väy­lien lä­hei­syy­des­sä ole­va alue­kart­ta hel­pot­taa pe­las­tus­vi­ra­no­mais­ten toi­min­taa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot