Tal­vi­pa­let­ti pyö­rii

Val­kea jou­lu, hiih­to­ke­lit ja lun­ta jäl­leen ihan ka­sois­sa as­ti. Tu­run seu­dun kun­non tal­vi tu­li pit­käs­tä ai­kaa mo­nel­le yl­lä­tyk­se­nä. Kiin­teis­töäs­säl­lä tal­veen va­rau­tu­mi­nen aloi­tet­tiin ke­säl­lä. Vain hy­väl­lä suun­nit­te­lul­la tal­vi­huol­to pyö­rii tä­nään­kin kes­kel­lä kau­pun­kia.

Sa­to­ja pi­ho­ja, park­kia­luei­ta ja ramp­pe­ja. Luis­ko­ja, ovien edus­to­ja ja port­ti­kon­ke­ja. Jää­tä, ali­jääh­ty­nyt­tä vet­tä, no­pei­ta läm­pö­ti­lan muu­tok­sia ja lun­ta. Kiin­teis­tö­hoi­ta­jat ovat lu­mi­se­na ja liuk­kaa­na tal­ve­na jat­ku­vas­sa päi­vys­tys­val­miu­des­sa. Hy­vin­kin no­peal­la ai­ka­tau­lul­la läh­tee liik­keel­le ko­ko ka­lus­to ja hen­ki­lös­tö. Tä­män tal­ven en­sim­mäi­nen lu­mi­läh­tö teh­tiin jou­luaat­toaa­mu­na nel­jäl­tä.

Töi­den suun­nit­te­lua hel­pot­ta­vat tar­kat sääen­nus­teet, joi­den mu­kai­ses­ti töi­tä voi­daan suun­ni­tel­la päi­vä- ja tun­ti­ta­sol­la. Sii­tä huo­li­mat­ta on ol­ta­va val­mis myös yl­lä­tyk­siin: Jou­luaa­tol­le en­nus­te lu­pai­li kah­den sent­ti­met­rin lu­mi­ker­ty­mää. Lun­ta tu­li lo­pul­ta 20 sent­tiä.

Pit­kä ko­ke­mus ta­kaa te­hok­kaan tal­vi­huol­lon

Jot­ta kiin­teis­tö­jen pi­ha-alueet saa­daan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti puh­taik­si ja tur­val­li­sik­si kul­kea, on tal­vi­pa­le­tin toi­mit­ta­va te­hok­kaas­ti. Kiin­teis­töäs­säl­lä tal­ven suun­nit­te­lu aloi­te­taan ke­säl­lä. Sil­loin suun­ni­tel­laan ja vii­meis­tel­lään alue­ja­ko se­kä var­mis­te­taan, et­tä kau­sia­pua on riit­tä­väs­ti. Sa­maan ai­kaan aloi­te­taan ko­nei­den huol­lot.

Kol­men­kym­me­nen vuo­den ko­ke­muk­ses­ta on apua, kun ar­vioi­daan, kuin­ka pal­jon te­ki­jöi­tä ja ai­kaa eri­lai­siin koh­tei­siin tar­vi­taan. Te­hok­kaas­ti pyö­ri­vä tal­vi­huol­to on myös asiak­kail­le kus­tan­nus­te­ho­kas.

Tu­rus­sa, ran­ni­kol­la, ke­li voi muut­tua hy­vin­kin no­peas­ti ja il­ma on kos­teaa. Yh­tä lail­la hie­koi­tus kuin lu­men luon­ti pi­tää pys­tyä te­ke­mään hy­vin no­peas­ti. Meil­lä toi­min­nan taus­tal­la on pal­jon ko­ke­mus­ta. Sil­lä var­mis­te­taan, et­tä toi­min­ta pyö­rii lu­va­tus­ti tu­lee lun­ta sit­ten pa­ri sent­tiä tai kym­men­ker­tai­nen mää­rä.

———

Ul­koa­lui­den hoi­dos­sa tur­val­li­suus syn­tyy huo­len­pi­dos­ta

Me huo­leh­dim­me, et­tä pi­ha-alueet ovat tur­val­li­set, siis­tit ja viih­tyi­sät kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. Kau­pun­gin eri alueil­la pi­hat vaa­ti­vat eri­lais­ta huo­len­pi­toa. Ul­koa­luei­den­hoi­ta­jat kier­tä­vät vas­tuu­koh­teis­sa tar­vit­taes­sa, vaik­ka vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot