Rekry: Tekninen kiinteistönhoitaja

Mo­ni­puo­li­nen am­mat­ti­lai­nen tun­tee koh­teen­sa, ha­vain­noi jat­ku­vas­ti ja yl­lä­pi­tää kiin­teis­tön toi­min­to­ja – var­mis­taa, et­tä kiin­teis­tös­sä asuin­viih­ty­vyys ja ar­vo säi­ly­vät.

Me Tu­run Kiin­teis­töäs­säl­lä näem­me, et­tä täl­lais­ta pal­ve­lua pi­tää kiin­teis­tö­huol­lon tar­jo­ta. Ajat­te­let­ko sa­moin? Et­sim­me nyt tek­ni­sen kiin­teis­tö­huol­lon tii­miim­me li­sää hy­viä työ­ka­ve­rei­ta.

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?

Avoin­na on kiin­teis­tö­huol­lon työ hy­väs­sä po­ru­kas­sa, vaih­te­le­vien ja mo­ni­puo­lis­ten teh­tä­vien pa­ris­sa. Tie­dät jo ko­ke­muk­ses­ta, mi­tä tek­ni­sen kiin­teis­tö­hoi­ta­jan työ tar­koit­taa, mut­ta olet ha­lu­kas op­pi­maan li­sää ja ke­hit­tä­mään osaa­mis­ta­si.

Ar­vos­tam­me oma-aloit­tei­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta: meil­le asia­kas­pal­ve­lun laa­tu on kun­nia-asia. Pär­jäät yh­tä su­ju­vas­ti asia­kas­koh­taa­mi­sis­sa ja säh­köis­ten pal­ve­lu­ku­vaus­ten se­kä jär­jes­tel­mien kans­sa. Kiin­teis­töäs­säl­lä tek­ni­set kiin­teis­tö­hoi­ta­jat kes­kit­ty­vät huol­lon teh­tä­viin, ei­vät­kö he eri­kois­ti­lan­tei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta työs­ken­te­le muis­sa teh­tä­vis­sä ken­täl­lä. Koh­teis­sa työ­tä­si tu­ke­vat pait­si kol­le­gat, myös oma LVI­SA-tii­mim­me.

Mi­tä tar­joam­me si­nul­le?

  • va­ki­tui­sen ja ko­koai­kai­sen työn nuo­rek­kaas­sa ja va­kaas­sa yri­tyk­ses­sä
  • työ­vaat­teet, työ­vä­li­neet ja au­ton käyt­töö­si
  • kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia
  • osaa­van ja ren­non työyh­tei­sön
  • tii­min ja esi­mie­hen tuen
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.

Mi­ten täs­tä eteen­päin?

Lä­he­tä meil­le ha­ke­muk­se­si osoit­tee­seen tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi Odot­taa ei kan­na­ta, sil­lä käym­me ha­ke­muk­sia lä­pi si­tä mu­kaan, kun nii­tä tu­lee ja teh­tä­vä täy­te­tään he­ti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Kai­paat­ko li­sä­tie­to­ja tai he­rä­si­kö ky­sy­myk­siä? Soi­ta, niin ju­tel­laan.

Hen­ri Har­ka tai Erk­ka Har­ka
p. 0400 521 258

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot