Toi­min­taoh­jeem­me ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­ka­na

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä Oy:llä on val­mii­na toi­min­ta­suun­ni­tel­ma eri­kois­ti­lan­tei­den va­ral­le. Nou­da­tam­me vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia suo­si­tuk­sia se­kä oh­jei­ta.

Älä ti­laa ei-kii­reel­lis­tä huol­toa, mi­kä­li olet sai­raa­na, si­nul­la on fluns­san oi­rei­ta tai tie­dät al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le.

Otam­me ti­lan­teen va­ka­vas­ti, jot­ta pys­tym­me var­mis­ta­maan toi­min­tam­me jat­ku­vuu­den se­kä tur­vaa­maan ja tu­ke­maan asiak­kai­dem­me ar­kea mah­dol­li­sim­man hy­vin. Ar­vioim­me jat­ku­vas­ti li­sä­toi­men­pi­tei­den tar­vet­ta vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tus­ten muut­tues­sa. Al­la koot­tu­na kes­kei­sim­mät toi­min­taoh­jeet, joi­ta päi­vi­te­tään tar­peen mu­kai­ses­ti.

Ei-kii­reel­li­set työt

Älä ti­laa ei-kii­reel­lis­tä huol­toa, mi­kä­li olet sai­raa­na, si­nul­la on fluns­san oi­rei­ta tai tie­dät al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le. Sai­raa­na al­tis­tat työn­te­ki­jäm­me se­kä edel­leen muut asiak­kaam­me tar­tun­nal­le.

Mi­kä­li olet ti­lan­nut työn ja sai­ras­tut, il­moi­tat­han sii­tä asia­kas­pal­ve­luum­me vä­lit­tö­mäs­ti pu­he­li­mit­se p.0400 521 258 (24h).

Kii­reel­li­set työt

Mi­kä­li olet sai­ras­tu­nut ja ha­vait­set kii­reel­li­sen huol­to­tar­peen asun­nos­sa­si, il­moi­tat­han sai­ras­tu­mi­ses­ta­si asia­kas­pal­ve­luum­me ti­lauk­sen yh­tey­des­sä. Si­ten pys­tym­me suo­jau­tu­maan ti­lan­teen vaa­ti­mal­la ta­val­la se­kä var­mis­ta­maan tur­val­li­sen työs­ken­te­lyn.

Sii­vous

Nou­da­tam­me sii­vous­työs­säm­me asep­tis­ta työ­jär­jes­tys­tä eli sii­voam­me ai­na puh­taas­ta li­kai­sem­paan. Pyy­him­me kai­teet, va­lo­kat­kai­si­jat ym. kos­ke­tus­pin­nat jo­kai­sel­la käyn­ti­ker­ral­la.

Käy­täm­me jo­kai­sel­le ta­loyh­tiöl­le omia sii­vous­tar­vik­kei­ta (mo­pit, lii­nat tms.), jot­ka pes­tään nor­maa­lin toi­min­ta­mal­lim­me mu­kaan päi­vit­täin ko­neel­li­ses­ti. Sii­vouk­ses­sa käy­täm­me nor­maa­lis­ti hei­kos­ti emäk­si­siä puh­dis­tu­sai­nei­ta, mut­ta olem­me li­sän­neet de­sin­fioin­tiai­nei­den käyt­töä kos­ke­tus­pin­to­jen (ha­nat, oven­kah­vat yms.), sa­ni­teet­ti­ti­lo­jen se­kä nä­ky­vien eri­te- ja rois­ke­tah­ro­jen puh­dis­ta­mi­ses­sa. Ti­lan­teen mu­kaan käy­täm­me ker­ta­käyt­töi­siä sii­vous­vä­li­nei­tä.

Hen­ki­lö­kun­ta

Seu­raam­me oman hen­ki­lös­töm­me voin­tia jat­ku­vas­ti ja oi­rei­le­vat työn­te­ki­jäm­me jää­vät ko­tiin sai­ras­ta­maan. Al­tis­tu­neet työn­te­ki­jät ei­vät toi­mi asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa, jos­sa he voi­vat mah­dol­li­ses­ti al­tis­taa mui­ta tar­tun­nal­le.

Työn­te­ki­jöil­läm­me on käy­tös­sään ker­ta­käyt­töi­set hen­gi­tyk­sen­suo­jai­met ja -kä­si­neet se­kä de­sin­fioin­tiai­neet. Py­rim­me eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen työ­ti­lan­teis­sa.

Yk­sit­täis­ten työ­teh­tä­vien osal­ta hen­ki­lö­kun­tam­me ar­vioi mah­dol­li­sen al­tis­tu­mis­ris­kin. Jo­kai­nen työn­te­ki­jäm­me on vel­voi­tet­tu in­for­moi­maan työn­joh­toa se­kä siir­tä­mään so­vit­tu­ja työ­teh­tä­viä ha­vai­tun tar­tun­ta­ris­kin esiin­tyes­sä.

Jos si­nul­la on fluns­saoi­rei­ta ja epäi­let tar­tun­taa, kat­so ajan­ta­sai­set vi­ra­no­mai­soh­jeis­tuk­set:
Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos
Var­si­nais-Suo­men Sai­raan­hoi­to­pii­ri
Tu­run kau­pun­ki

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot