Avoi­met työ­pai­kat: haem­me kah­ta ko­nea­jo­tai­tois­ta ul­koa­lue­hoi­ta­jaa

Avoi­mia työ­paik­ko­ja Tu­rus­sa. Et­sim­me jouk­koom­me nyt kah­ta sään­kes­tä­vää ul­koa­lue­hoi­ta­jaa. Mo­ni­puo­li­seen työn­ku­vaan kuu­luu kau­si­luon­tei­set ul­ko­työt, nur­mi­kon­leik­kuus­ta lu­mi­töi­hin työ­ko­nei­ta käyt­täen. Teh­tä­viin kuu­luu li­säk­si pie­ni­muo­toi­set kor­jaus-, huol­to- ja asen­nus­työt.

Töi­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti ar­ki­sin klo 7-15, mut­ta var­sin­kin tal­viai­kaan myös il­ta- ja vii­kon­lop­pu­työt ovat mah­dol­li­sia. Työ­suh­de on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va ja ko­koai­kai­nen. Koh­teet si­jait­se­vat Tu­run ta­lou­sa­lueel­la.


Et­sim­me jouk­koom­me hen­ki­löä, jo­ka ky­ke­nee it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja omaa pal­ve­lu­hen­ki­sen työs­ken­te­lyot­teen. Teh­tä­väs­sä me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää suo­men kie­len tai­toa, ajo­kort­tia ja kiin­teis­tön­hoi­to­ko­nei­den ajo­tai­toa.

Tar­joam­me mo­ni­puo­li­sen teh­tä­vä­ken­tän kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä. Meil­lä Kiin­teis­töäs­säl­lä töi­tä teh­dään hy­väs­sä hen­ges­sä mu­ka­vien työ­ka­ve­rei­den kans­sa. Esi­mie­hen tu­ki ja laa­duk­kaat työ­vä­li­neet ja -vaat­teet aut­ta­vat työs­sä me­nes­ty­mis­tä.

Ter­ve­tu­loa tii­miim­me!


Oli­si­ko täs­sä työ si­nul­le? Jos kiin­nos­tuk­se­si he­rä­si, lä­he­tä ha­ke­muk­se­si osoit­tee­seen tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi mah­dol­li­sim­man pian, vii­meis­tään 25.7.2021 Toi­mi no­peas­ti, sil­lä ha­ke­muk­sia kä­si­tel­lään jo ha­kua­jal­la!


He­rä­si­kö ky­syt­tä­vää avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta? Ota yh­teys Tei­ja Har­kaan, hä­net ta­voi­tat nu­me­ros­ta 040 579 0528

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on huo­leh­ti­nut eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta yli 30 vuo­den ajan Tu­rus­sa ja lä­hi­kun­nis­sa – am­mat­ti­mai­ses­ti, ai­dos­ti vä­lit­täen ja pal­vel­len. Olem­me kiin­teis­tö­huol­to lä­hel­lä asia­kas­ta ja hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­vis­sa. Tu­tus­tu yri­tyk­seen tar­kem­min

Ta­voit­tee­nam­me on pi­tää huol­lon vas­tea­jat ly­hyi­nä se­kä tie­don­kul­ku ti­laa­jaor­ga­ni­saa­tioon jou­he­va­na. Huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den.

Suun­ni­tel­mal­li­sel­la kiin­teis­tön­huol­lol­la ja yl­lä­pi­dol­la am­mat­ti­lai­sem­me var­mis­ta­vat pait­si ti­lo­jen toi­mi­vuut­ta ja viih­tyi­syyt­tä myös kiin­teis­tö­jen ar­von säi­ly­mis­tä, ym­pä­ris­töä unoh­ta­mat­ta.

Yh­teys­tie­dot Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ar­ki­sin klo 9–10 Tei­ja Har­ka p. 040 579 0528
Työ­pai­kan osoi­te Rii­mu­ka­tu 12, 20380 Tur­ku
Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan
Työai­ka ko­koai­ka­työ, ar­ki­sin klo 7–15, myös il­ta- ja vii­kon­lop­pu­työt

Työn kes­to yli 12 kuu­kaut­ta
Il­moi­tus jä­tet­ty 9.7.2021

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot