Avoi­met työ­pai­kat, toi­mi­ti­la­huol­ta­ja

Haem­me laa­duk­kaa­seen sii­vous­tii­miim­me kah­ta toi­mi­ti­la­huol­ta­jaa/sii­voo­jaa ko­koai­kai­seen työ­suh­tee­seen.

Teh­tä­väs­sä me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää si­nul­ta rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta työo­tet­ta, hy­viä so­siaa­li­sia tai­to­ja, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä se­kä suo­men kie­len su­ju­vaa kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta osaa­mis­ta. Li­säk­si edel­ly­täm­me ajo­kort­tia, sil­lä työ­koh­tei­den vä­lil­lä lii­ku­taan au­tol­la. Aiem­pi ko­ke­mus vas­taa­vis­ta töis­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta asen­ne rat­kai­see!

Tar­joam­me si­nul­le vaih­te­le­van, it­se­näi­sen ja liik­ku­van työn se­kä mu­ka­van ja jous­ta­van työ­po­ru­kan. Saat käyt­töö­si ajan­mu­kai­set vä­li­neet ja tar­vik­keet se­kä työ­koh­de­siir­ty­miä var­ten au­ton. Työ teh­dään ar­ki­sin ma–pe eri koh­teis­sa.

Kiin­nos­tuit­ko? Jä­tä ha­ke­mus no­peas­ti – täy­täm­me pai­kat he­ti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä.

Yh­tey­de­no­tot mie­lui­ten säh­kö­pos­til­la tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi tai pu­he­li­mit­se ar­ki­sin klo 9–10 p. 040-5790528 / Tei­ja Har­ka.

Yh­teys­tie­dot Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ar­ki­sin klo 9–10 Tei­ja Har­ka p. 040-579 0528
Työ­pai­kan osoi­te Rii­mu­ka­tu 12, 20380 Tur­ku
Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan
Työai­ka ko­koai­ka­työ, ar­ki­sin klo 7–15
Työn kes­to yli 12 kuu­kaut­ta
Il­moi­tus jä­tet­ty 16.03.2021

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot