Avoin työ­paik­ka: Kiin­teis­tö­sih­tee­ri, Tur­ku

Sy­tyt­kö hy­väs­tä asia­kas­pal­ve­lus­ta? Py­syy­kö si­nul­la lan­gat kä­sis­sä tiu­kem­mis­sa­kin ti­lan­teis­sa? Olet­ko oi­val­ta­va tyyp­pi, jo­ka aut­taa ih­mi­siä mie­lel­lään ar­jen pie­nis­sä ja hiu­kan suu­rem­mis­sa­kin on­gel­mis­sa?

Haem­me

KIIN­TEIS­TÖ­SIH­TEE­RIÄ Tu­run Kiin­teis­töäs­sä Oy:lle

Kiin­teis­tö­sih­tee­ri­nä vas­taat huip­pu­luok­kai­sen asia­kas­pal­ve­lun tar­joa­mi­ses­ta asiak­kail­lem­me, joi­ta ovat asia­ka­syh­tiöi­dem­me asuk­kaat ja isän­nöit­si­jät. Työ­teh­tä­vät si­säl­tä­vät asia­kas­pal­ve­lua pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se ja kas­vok­kain, asiak­kai­den on­gel­man­rat­kai­sua, huol­to­pyyn­tö­jen kä­sit­te­lyä, avain­hal­lin­taa, jär­jes­tel­mien yl­lä­pi­toa, se­kä mui­ta ylei­siä toi­mis­to­teh­tä­viä. 

Et­sim­me jouk­koom­me hen­ki­löä, jo­ka viih­tyy asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä. Me­nes­tyt teh­tä­väs­sä hy­vin, jos pys­tyt pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me myös eng­lan­nin kie­lel­lä ja omaat hy­vät IT-tai­dot. Työ on ajoit­tain kii­reis­tä, jo­ten pys­tyt tart­tu­maan hom­miin ri­peäs­ti ja pyö­rit­tä­mään sa­ma­nai­kai­ses­ti usei­ta teh­tä­viä. Jos nau­tit mo­ni­puo­li­ses­ta te­ke­mi­ses­tä ja viih­dyt asia­kas­pal­ve­lu­työs­sä, paik­ka voi ol­la juu­ri si­nul­le!

Tar­joam­me si­nul­le va­ki­tui­sen työn, kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen, mu­ka­van ja kan­nus­ta­van työil­ma­pii­rin se­kä mie­len­kiin­toi­sia työ­teh­tä­viä kiin­teis­tö­huol­lon asia­kas­pal­ve­lus­sa. Kiis­teis­töäs­säl­lä työs­ken­te­let osaa­vien työ­ka­ve­rei­den ja esi­mie­hen tu­ke­ma­na.

Tar­tu ti­lai­suu­teen ja lä­he­tä ha­ke­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, osoit­tee­seen tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi vii­meis­tään 15.8.2021 Toi­mi no­peas­ti, sil­lä ha­ke­muk­sia kä­si­tel­lään jo ha­kua­jal­la!

Mi­kä­li kai­paat li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä, voit ol­la yh­tey­des­sä Tei­ja Har­kaan, ta­voi­tat hä­net nu­me­ros­ta 040 579 0528

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on huo­leh­ti­nut eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta yli 30 vuo­den ajan Tu­rus­sa ja lä­hi­kun­nis­sa – am­mat­ti­mai­ses­ti, ai­dos­ti vä­lit­täen ja pal­vel­len. Olem­me kiin­teis­tö­huol­to lä­hel­lä asia­kas­ta ja hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­vis­sa. Tu­tus­tu yri­tyk­seen tar­kem­min

Ta­voit­tee­nam­me on pi­tää huol­lon vas­tea­jat ly­hyi­nä se­kä tie­don­kul­ku ti­laa­jaor­ga­ni­saa­tioon jou­he­va­na. Huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den.

Suun­ni­tel­mal­li­sel­la kiin­teis­tön­huol­lol­la ja yl­lä­pi­dol­la am­mat­ti­lai­sem­me var­mis­ta­vat pait­si ti­lo­jen toi­mi­vuut­ta ja viih­tyi­syyt­tä myös kiin­teis­tö­jen ar­von säi­ly­mis­tä, ym­pä­ris­töä unoh­ta­mat­ta.

Yh­teys­tie­dot Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ar­ki­sin klo 9–10 Tei­ja Har­ka p. 040 579 0528
Työ­pai­kan osoi­te Rii­mu­ka­tu 12, 20380 Tur­ku
Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan
Työai­ka ko­koai­ka­työ, ar­ki­sin klo 7–15, myös il­ta- ja vii­kon­lop­pu­työt

Työn kes­to yli 12 kuu­kaut­ta
Il­moi­tus jä­tet­ty 23.7.2021

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot