Et­sim­me sään­kes­tä­vää kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa

Hy­vä kiin­teis­tön­hoi­ta­ja var­mis­taa, et­tä ta­loyh­tiös­sä on viih­tyi­sää ja tur­val­lis­ta, ja et­tä ar­ki su­juu kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na.

Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa, et­tä tal­vel­la pi­ha-alueil­ta on luo­tu lu­met ja kul­ku­väy­lät on hie­koi­tet­tu, ke­vääl­lä se­pe­li on ke­rät­ty pois hy­vis­sä ajoin, ke­säl­lä nur­mik­ko on siis­ti ja ke­lien vii­le­tes­sä ke­rä­tään leh­det pois. Li­säk­si kiin­teis­tö­huol­ta­ja te­kee pie­niä kor­jauk­sia se­kä huol­to­töi­tä ja ke­rää pi­ha-alueil­ta ros­kat. Hän tun­tee omat koh­teen­sa kuin omat tas­kun­sa. 

Kiin­nos­tuit­ko?

Töi­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti ar­ki­sin klo 7.00–15.00, mut­ta var­sin­kin tal­viai­kaan töi­tä teh­dään tar­vit­taes­sa myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­hin (sil­lä mei­dän 30-vuo­ti­sen ko­ke­muk­sem­me pe­rus­teel­la tal­ven suu­rin lu­mi­my­räk­kä tu­lee ai­na vii­kon­lop­pui­sin). Pal­ve­lu­hen­ki­nen työs­ken­te­lyo­te on si­nul­le eduk­si ja hy­vä suo­men kie­len tai­to vält­tä­mä­tön, sil­lä töi­tä teh­dään asiak­kai­den ti­lois­sa ja ko­deis­sa.

Mi­tä odo­tam­me si­nul­ta?

  • It­se­näis­tä ja rei­pas­ta työo­tet­ta
  • Hy­vää mo­ti­vaa­tio­ta
  • B-ajo­kort­ti
  • Kiin­teis­tön­hoi­to­ko­nei­den (har­ja­ko­ne, Wil­le yms.) ajo­tai­dos­ta etua

Mi­tä tar­joam­me si­nul­le?

  • va­ki­tui­sen ja ko­koai­kai­sen työn va­kaas­sa yri­tyk­ses­sä
  • työ­vaat­teet, työ­vä­li­neet ja au­ton käyt­töö­si
  • osaa­van ja ren­non työyh­tei­sön
  • tii­min ja esi­mie­hen tuen
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.

Mi­ten täs­tä eteen­päin?

Lä­he­tä meil­le ha­ke­muk­se­si osoit­tee­seen tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi Odot­taa ei kan­na­ta, sil­lä käym­me ha­ke­muk­sia lä­pi si­tä mu­kaan, kun nii­tä tu­lee ja teh­tä­vä täy­te­tään he­ti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Kai­paat­ko li­sä­tie­to­ja tai he­rä­si­kö ky­sy­myk­siä? Soi­ta, niin ju­tel­laan.

Tei­ja Har­ka
p. 0400 521 258

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot