Kiin­teis­töäs­sä pis­ti Sei­lin sau­nat kun­toon

Kiin­teis­töäs­sä to­teut­ti Sei­lin saa­res­sa mit­ta­van sau­na­ti­lo­jen kun­nos­tu­su­ra­kan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli ko­hen­taa su­per­suo­si­tun mat­ka­koh­teen viih­ty­vyyt­tä ja toi­mi­vuut­ta, jot­ta se voi­si pa­rem­min vas­ta­ta jat­ku­vas­ti kas­va­van saa­ris­to­tu­ris­min vaa­ti­muk­siin ja tar­pei­siin. Sei­lin saa­rel­la vie­rai­lee en­tis­tä enem­män vä­keä, ja myös sau­na­ti­lat ovat ol­leet ta­val­lis­ta ah­ke­ram­mas­sa käy­tös­sä. Sel­lai­se­naan ne ei­vät oli­si enää pys­ty­neet pal­ve­le­maan run­sas­lu­kuis­ta asia­kas­kun­taa toi­vo­tul­la ta­val­la.

Ura­koin­tip­ro­jek­tin ti­la­si Tu­run ylio­pis­ton Bra­hea-kes­kus, jo­ka tuot­taa tut­ki­mus­pe­rus­tai­sia ke­hit­tä­mis- ja kou­lu­tus­pal­ve­lu­ja useil­la aloil­la. Pro­jek­ti kuu­luu CB Small Port -hank­kee­seen, jos­sa py­ri­tään pa­ran­ta­maan pien­ten sa­ta­mien ener­gia­te­hok­kuut­ta.

Toi­mi­vuus ja tur­val­li­suus edel­lä

Sei­li on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vä koh­de, jo­ten kaik­kea mah­dol­lis­ta ei ha­lut­tu – ei­kä voi­tu­kaan – uu­dis­taa täy­sin. Esi­mer­kik­si yli­mää­räis­tä kai­vuu­ta tu­lee alueel­la vält­tää, ja kaik­keen on ol­ta­va asiaan kuu­lu­vat lu­vat.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta sau­nat sai­vat ko­kea kat­ta­van re­mon­tin. Puu­kiu­kaat kor­vat­tiin säh­kö­kiu­kail­la ja van­hat lau­teet uu­sil­la. Sau­na­ti­loi­hin asen­net­tiin li­säk­si ny­kyai­kai­set lat­tia­läm­mi­tys­kaa­pe­lit, ja pe­su- se­kä löy­ly­huo­neen lat­tia­ra­ken­teet uu­sit­tiin kaut­taal­taan. Tär­keää oli tuo­da Sei­lin sau­na­ti­lat ny­kyai­kaan eten­kin toi­mi­vuu­den ja tur­val­li­suu­den osal­ta, pe­rin­teik­kyyt­tä kui­ten­kaan täy­sin unoh­ta­mat­ta.

Kiin­teis­töäs­sä toi­vot­taa kaik­ki ter­ve­tul­leek­si Sei­liin ko­ke­maan sen his­to­riaa hen­ki­vät ra­ken­nuk­set, my­kis­tä­vän upean luon­non, raik­kaan saa­ris­toil­man se­kä tie­tys­ti su­loi­sil­la löy­lyil­lään ihas­tut­ta­vat sau­nat!

Tu­tus­tu Sei­lin saa­reen
Lue li­sää CB Small Port -hank­kees­ta
Ota yh­teyt­tä ja ky­sy Kiin­teis­töäs­sän pal­ve­lu­tar­jon­nas­ta ja osaa­mi­ses­ta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot