Päi­vi­täm­me toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mää

Vaih­dam­me toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­määm­me mar­ras­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la.

Uu­si jär­jes­tel­mä pa­ran­taa asia­kas­pal­ve­lum­me ja ken­täl­lä työs­ken­te­le­vän hen­ki­lös­tön yh­teis­työs­tä. Asiak­kaal­le tä­mä tar­koit­taa pal­ve­lu­pyyn­nön no­peam­paa kä­sit­te­lyä ja lä­pi­me­no­ja. Myös in­hi­mil­lis­ten vir­hei­den mah­dol­li­suus pie­ne­nee, kun tie­don­kul­ku pa­ra­nee. Jat­kos­sa pys­tym­me myös tar­joa­maan asiak­kail­lem­me en­tis­tä kat­ta­vam­paa ra­por­toin­tia.

Me olem­me val­mis­tau­tu­neet jär­jes­tel­män vaih­toon hy­vin, teh­neet val­ta­van mää­rän taus­ta­töi­tä ja kou­lut­ta­neet ko­ko hen­ki­lös­töm­me.

Kai­kes­ta val­mis­tau­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, et­tä jo­tain voi men­nä het­kel­li­ses­ti pie­leen. Jos tun­tuu, et­tä vies­ti­si ei mei­tä ta­voi­ta tai et saa vas­taus­ta, olet­han ys­tä­väl­li­ses­ti uu­del­leen yh­tey­des­sä.

Toi­vom­me kär­si­väl­li­syyt­tä. Py­rim­me huo­leh­ti­maan, et­tei yk­si­kään pal­ve­lu­pyyn­tö jää hoi­ta­mat­ta! Kii­tos.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot