Var­si­nais-Suo­meen en­si yö­nä ko­va lu­mi­my­räk­kä

Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen en­nus­tei­den mu­kaan lun­ta saat­taa tul­la Tu­run seu­dul­le tiis­tai­na 12.1. jo­pa yli 30 cm.

Suo­meen on saa­pu­nut Itä­me­ren suun­nal­ta to­del­la ko­va lu­mi­my­räk­kä.

Ko­ko vuo­ro­kau­del­le on an­net­tu erit­täin huo­non ajo­ke­lin va­roi­tus se­kä li­säk­si pe­las­tus­lai­tos suo­sit­te­lee vält­tä­mään tur­haa au­toi­lua tiis­tain ai­ka­na.

Olem­me va­rau­tu­neet tä­hän to­del­la poik­keuk­sel­li­seen sään vaih­te­luun ko­ko hen­ki­lö­kun­nan voi­min. Tu­lem­me prio­ri­soi­maan työ­teh­tä­viä seu­raa­vien vuo­ro­kau­sien ai­ka­na niin, et­tä mah­dol­lis­tam­me riit­tä­vät re­surs­sit tal­vi­huol­lon käyt­töön, jot­ta var­mis­tam­me tur­val­li­sen kul­ke­mi­sen kai­kil­la alueil­la.

pyy­däm­me ys­tä­väl­li­ses­ti et­tä kii­reet­tö­mät il­moi­tuk­set teh­täi­siin säh­köis­ten lo­mak­kei­den kaut­ta, jot­ka löy­ty­vät al­la ole­vas­ta lin­kis­tä:

https://www.kiin­teis­toas­sa.fi/asioin­ti/

Hä­tä­ta­pauk­ses­sa soi­ta ai­na 112

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot