Kiin­teis­töäs­sä vah­vis­taa säh­kö­pal­ve­lui­taan

Säh­kö on kaik­kial­la: se mah­dol­lis­taa kiin­teis­tö­jen di­gi­ta­li­soi­tu­mi­sen, au­to­maa­tion ja li­ki kaik­kien tek­nis­ten jär­jes­tel­mien toi­min­nan. Sa­maan...

Tal­vi­pa­let­ti pyö­rii

Val­kea jou­lu, hiih­to­ke­lit ja lun­ta jäl­leen ihan ka­sois­sa as­ti. Tu­run seu­dun kun­non tal­vi tu­li pit­käs­tä...

Epi­de­mia­ti­lan­ne haas­taa asia­kas­pal­ve­luam­me

Var­si­nais-Suo­mi on ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian le­viä­mis­vai­hees­sa, ja ko­ro­nan vauh­ti kiih­tyy. Val­lit­se­va epi­de­mia­ti­lan­ne vai­kut­taa täl­lä het­kel­lä myös Tu­run...

Avoi­mia työ­paik­ko­ja kiin­teis­tön­huol­los­sa

Ai­na äs­sä hi­has­sa? Tu­le meil­le töi­hin. Me Tu­run Kiin­teis­töäs­säl­lä olem­me huo­leh­ti­neet eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä...

REK­RY: Sii­voo­jan va­ki­tui­nen työ

Haem­me laa­duk­kaa­seen sii­vous­tii­miim­me rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta sii­voo­jaa. Tii­mim­me jä­se­ne­nä si­nul­ta odo­te­taan pait­si aiem­paa ko­ke­mus­ta sii­vous­työs­tä, myös hy­viä...

Mi­ten ta­loyh­tiöi­den pa­lo­tur­val­li­suut­ta voi­daan pa­ran­taa?

Ta­loyh­tiöis­sä pa­lo­tur­val­li­suus edel­lyt­tää suun­nit­te­lua, han­kin­to­ja, vies­tin­tää ja asuk­kai­den osal­lis­tu­mis­ta. Hy­vä läh­tö­koh­ta pa­lo­tur­val­li­suu­del­le on tur­val­li­suus­ris­kien tie­dos­ta­mi­nen....

Ihan pi­mee­tä!

Tum­ma, mär­kä ja jäi­nen as­falt­ti on kuin mus­ta-auk­ko, jo­ka imee kai­ken va­lon. Tur­val­li­suu­den kan­nal­ta tär­kein­tä...

Päi­vi­täm­me toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mää

Vaih­dam­me toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­määm­me mar­ras­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Uu­si jär­jes­tel­mä pa­ran­taa asia­kas­pal­ve­lum­me ja ken­täl­lä työs­ken­te­le­vän hen­ki­lös­tön yh­teis­työs­tä. Asiak­kaal­le...

Ener­gian­sääs­tö­viik­koa voi viet­tää jo­ka viik­ko

Vas­tuul­li­nen ener­gian­käyt­tö kiin­teis­töis­sä on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen asia. Ener­gian­sääs­tö­viik­koa vie­te­tään ker­ran vuo­des­sa – mut­ta ener­gian...

Avoi­met työ­pai­kat – Haem­me jouk­koom­me kah­ta SÄH­KÖA­SEN­TA­JAA

Haem­me jouk­koom­me KAH­TA am­mat­ti­tai­tois­ta ja it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn ky­ke­ne­vää SÄH­KÖA­SEN­TA­JAA. Työ koos­tuu kiin­teis­tö­jen säh­kö­jär­jes­tel­mien kor­jaus- ja...

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot