As Oy Ku­pit­taan Jout­sen: Säh­köä jo­ka au­to­paik­kaan

Kiin­nos­tus säh­köau­to­jen la­taus­pis­tei­siin on nous­sut rei­lus­sa vuo­des­sa val­ta­vas­ti. Tä­mä huo­mat­tiin myös As Oy Ku­pit­taan Jout­se­nes­sa,...

Rekry: Tekninen kiinteistönhoitaja

Mo­ni­puo­li­nen am­mat­ti­lai­nen tun­tee koh­teen­sa, ha­vain­noi jat­ku­vas­ti ja yl­lä­pi­tää kiin­teis­tön toi­min­to­ja – var­mis­taa, et­tä kiin­teis­tös­sä asuin­viih­ty­vyys...

Et­sim­me sään­kes­tä­vää kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa

Hy­vä kiin­teis­tön­hoi­ta­ja var­mis­taa, et­tä ta­loyh­tiös­sä on viih­tyi­sää ja tur­val­lis­ta, ja et­tä ar­ki su­juu kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na....

Haem­me jouk­koom­me am­mat­ti­tai­toista putkiasentajaa

Meil­lä vuo­taa! Ni­mit­täin töi­tä on nyt enem­män kuin put­ki­mies eh­tii teh­dä. Sik­si tar­vit­sem­me ri­vei­him­me toi­sen­kin...

Kiin­teis­töäs­sä vah­vis­taa säh­kö­pal­ve­lui­taan

Säh­kö on kaik­kial­la: se mah­dol­lis­taa kiin­teis­tö­jen di­gi­ta­li­soi­tu­mi­sen, au­to­maa­tion ja li­ki kaik­kien tek­nis­ten jär­jes­tel­mien toi­min­nan. Sa­maan...

Tal­vi­pa­let­ti pyö­rii

Val­kea jou­lu, hiih­to­ke­lit ja lun­ta jäl­leen ihan ka­sois­sa as­ti. Tu­run seu­dun kun­non tal­vi tu­li pit­käs­tä...

Epi­de­mia­ti­lan­ne haas­taa asia­kas­pal­ve­luam­me

Var­si­nais-Suo­mi on ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian le­viä­mis­vai­hees­sa, ja ko­ro­nan vauh­ti kiih­tyy. Val­lit­se­va epi­de­mia­ti­lan­ne vai­kut­taa täl­lä het­kel­lä myös Tu­run...

Avoi­mia työ­paik­ko­ja kiin­teis­tön­huol­los­sa

Ai­na äs­sä hi­has­sa? Tu­le meil­le töi­hin. Me Tu­run Kiin­teis­töäs­säl­lä olem­me huo­leh­ti­neet eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä...

REK­RY: Sii­voo­jan va­ki­tui­nen työ

Haem­me laa­duk­kaa­seen sii­vous­tii­miim­me rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta sii­voo­jaa. Tii­mim­me jä­se­ne­nä si­nul­ta odo­te­taan pait­si aiem­paa ko­ke­mus­ta sii­vous­työs­tä, myös hy­viä...

Mi­ten ta­loyh­tiöi­den pa­lo­tur­val­li­suut­ta voi­daan pa­ran­taa?

Ta­loyh­tiöis­sä pa­lo­tur­val­li­suus edel­lyt­tää suun­nit­te­lua, han­kin­to­ja, vies­tin­tää ja asuk­kai­den osal­lis­tu­mis­ta. Hy­vä läh­tö­koh­ta pa­lo­tur­val­li­suu­del­le on tur­val­li­suus­ris­kien tie­dos­ta­mi­nen....

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot