Kii­tos ku­lu­nees­ta vuo­des­ta!

Ha­luam­me kiit­tää kaik­kia asiak­kai­tam­me se­kä yh­teis­työ­kump­pa­nei­tam­me. Poik­keuk­sel­li­nen vuo­si on vaa­ti­nut pai­koin poik­keuk­sel­li­sia toi­min­ta­mal­le­ja – hy­väl­lä...

Asia­kas­pal­ve­lu, vaih­de uu­siu­tuu 7.10.

Asia­kas­pal­ve­lun vaih­tees­sa teh­dään 7.10. muu­tos­töi­tä ja tä­mä ai­heut­taa het­kel­li­siä häi­riöi­tä päi­vän ai­ka­na. Ar­voi­sa asiak­kaam­me, teem­me...

Avoi­met työ­pai­kat, ul­koa­luei­den hoi­ta­ja

Toi­min­tam­me laa­jen­tues­sa ja ke­hit­tyes­sä haem­me jouk­koom­me sään­kes­tä­vää ul­koa­luei­den hoi­ta­jaa. Olem­me jul­kais­seet uu­den avoi­men työ­pai­kan ul­koa­lue­hoi­ta­jan teh­tä­viin...

Säh­kön­ja­ke­lun häi­riö Tu­run kes­kus­tas­sa 3.6.

Tu­run kes­kus­tan alueel­la het­kel­li­nen säh­kö­kat­ko. Tu­run kes­kus­tas­sa oli tä­nään klo.11-12 vä­li­se­nä ai­ka­na muu­ta­man mi­nuu­tin mit­tai­nen...

Avoi­met työ­pai­kat, kiin­teis­tön­hoi­ta­ja

Toi­min­tam­me laa­jen­tues­sa ja ke­hit­tyes­sä haem­me jouk­koom­me li­sää kiin­teis­tö­huol­lon am­mat­ti­lai­sia. Olem­me jul­kais­seet avoi­men työ­pai­kan tek­ni­sen huol­lon...

Toi­min­taoh­jeem­me ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­ka­na

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä Oy:llä on val­mii­na toi­min­ta­suun­ni­tel­ma eri­kois­ti­lan­tei­den va­ral­le. Nou­da­tam­me vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia suo­si­tuk­sia se­kä oh­jei­ta. Älä...

Huo­neis­to­koh­tais­ten suo­dat­ti­mien vaih­to siir­tyy

Va­ro­toi­men­pi­tee­nä ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si siir­räm­me huo­neis­to­koh­tais­ten il­man­vaih­to­ko­nei­den suo­dat­ti­mien vaih­toa­jan­koh­taa eteen­päin. Tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan suo­dat­ti­mien vaih­to aloi­te­taan...

Avoin työhakemus

Kiinnostaako kiiinteistöpalveluala? Nautitko asiakaspalvelusta, ulkona työskentelystä tai viihtyisän asuinympäristön luomisesta? Tule meille töihin!  Tarjoamme monipuolista...

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot