Avoin työ­paik­ka: toi­mi­ti­la­huol­ta­ja/sii­voo­ja

HUOM! HA­KUAI­KAA JAT­KET­TU 22.8.2021 AS­TI Haem­me laa­duk­kaa­seen sii­vous­tii­miim­me toi­mi­ti­la­huol­ta­jaa/sii­voo­jaa ko­koai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Teh­tä­väs­sä me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää si­nul­ta rei­pas­ta ja...

Avoin työ­paik­ka: Kiin­teis­tö­sih­tee­ri, Tur­ku

Sy­tyt­kö hy­väs­tä asia­kas­pal­ve­lus­ta? Py­syy­kö si­nul­la lan­gat kä­sis­sä tiu­kem­mis­sa­kin ti­lan­teis­sa? Olet­ko oi­val­ta­va tyyp­pi, jo­ka aut­taa ih­mi­siä...

Avoi­met työ­pai­kat: haem­me kah­ta ko­nea­jo­tai­tois­ta ul­koa­lue­hoi­ta­jaa

Avoi­mia työ­paik­ko­ja Tu­rus­sa. Et­sim­me jouk­koom­me nyt kah­ta sään­kes­tä­vää ul­koa­lue­hoi­ta­jaa. Mo­ni­puo­li­seen työn­ku­vaan kuu­luu kau­si­luon­tei­set ul­ko­työt, nur­mi­kon­leik­kuus­ta...

Kiin­teis­töäs­sä pis­ti Sei­lin sau­nat kun­toon

Kiin­teis­töäs­sä to­teut­ti Sei­lin saa­res­sa mit­ta­van sau­na­ti­lo­jen kun­nos­tu­su­ra­kan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli ko­hen­taa su­per­suo­si­tun mat­ka­koh­teen viih­ty­vyyt­tä ja...

Ke­sä on jo täy­des­sä ku­kas­saan – on­han ta­loyh­tiö­kin ajan ta­sal­la?

Ke­sää on odo­tet­tu kuin kuu­ta nou­se­vaa, mut­ta sil­ti­kin se pää­si jäl­leen yl­lät­tä­mään. Tal­ven hie­koi­te­tut jal­ka­käy­tä­vät...

Tur­val­li­suus en­sin – jo­ka päi­vä!

Meil­lä Kiin­teis­töäs­säl­lä työ­tä oh­jaa ai­to vä­lit­tä­mi­nen ­– niin asiak­kais­tam­me, hoi­ta­mis­tam­me kiin­teis­töis­tä kuin en­nen kaik­kea omas­ta...

Vie­mä­rei­den ke­vät­huol­lot kam­pan­ja­hin­taan

Tal­ven sel­kä al­kaa tait­tua, ja on ai­ka kään­tää kat­seet vie­mä­rei­hin. Ta­loyh­tiön vie­mä­rei­den ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mien sään­nöl­li­sil­lä...

Avoi­met työ­pai­kat, toi­mi­ti­la­huol­ta­ja

Haem­me laa­duk­kaa­seen sii­vous­tii­miim­me kah­ta toi­mi­ti­la­huol­ta­jaa/sii­voo­jaa ko­koai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Teh­tä­väs­sä me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää si­nul­ta rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta työo­tet­ta, hy­viä so­siaa­li­sia tai­to­ja,...

Vas­tuun­ja­ko­tau­luk­ko sel­kiyt­tää ta­loyh­tiön kun­nos­sa­pi­toa

Tie­dät­kö mit­kä huo­neis­ton kun­nos­sa­pi­to­työt ovat osak­kaan, mit­kä ta­loyh­tiön vas­tuul­la? Tu­tus­tu vas­tuun­ja­ko­tau­luk­koon. Sii­tä näet hel­pos­ti ke­nen...

Var­si­nais-Suo­meen en­si yö­nä ko­va lu­mi­my­räk­kä

Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen en­nus­tei­den mu­kaan lun­ta saat­taa tul­la Tu­run seu­dul­le tiis­tai­na 12.1. jo­pa yli 30 cm. Suo­meen...

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot