Avoi­met työ­pai­kat – Haem­me jouk­koom­me kah­ta SÄH­KÖA­SEN­TA­JAA

Haem­me jouk­koom­me KAH­TA am­mat­ti­tai­tois­ta ja it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn ky­ke­ne­vää SÄH­KÖA­SEN­TA­JAA.

Työ koos­tuu kiin­teis­tö­jen säh­kö­jär­jes­tel­mien kor­jaus- ja kun­nos­sa­pi­to­töis­tä se­kä pro­jek­ti­luon­toi­sis­ta isom­mis­ta ko­ko­nai­suuk­sis­ta. Työ­koh­teem­me vaih­te­le­vat asuin­kiin­teis­töis­tä vaa­ti­viin lii­ke­kiin­teis­töi­hin. Vä­hin­tään B ajo­kort­ti on työs­sä­si vält­tä­mä­tön.

Toi­vom­me, et­tä si­nul­la on hy­vä fyy­si­nen kun­to, työ­mo­ti­vaa­tio­si on kor­keal­la ja olet rei­pas luon­teel­ta­si. Työt suo­ri­te­taan asia­kas­ti­lois­sa, jo­ten asia­kas­pal­ve­lu on iso osa työ­tä­si.

Edel­ly­täm­me si­nul­ta muu­ta­man vuo­den ko­ke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä, säh­köa­lan tut­kin­toa, säh­kö­työ­tur­val­li­suus -kort­tia se­kä hy­vää suo­men kie­len tai­toa.

Meil­lä töi­tä teh­dään mu­ka­vas­sa työyh­tei­sös­sä, tu­kea työn me­nes­tyk­sek­kääs­ti suo­rit­ta­mi­sek­si saat esi­mie­hel­tä­si ja tii­min jä­se­nil­tä.

Kiin­nos­tuit­ko? Ota haas­te vas­taan, ja hae mu­kaan osaa­vaan jouk­koom­me.

Täy­tä ha­ke­mus palk­ka­toi­vei­neen, lii­tä mu­kaan CV ja lä­he­tä se osoit­tee­seen
tyon­ha­ku@kiin­teis­toas­sa.fi.

Ha­kuai­ka teh­tä­vään päät­tyy 22.10.2021 tai he­ti so­pi­vien hen­ki­lö­den löy­dyt­tyä. Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa Hen­ri Har­ka, p.040 732 5478

Yh­teys­tie­dot Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ar­ki­sin klo 9–10 Hen­ri Har­ka p. 040 732 5478
Työ­pai­kan osoi­te Rii­mu­ka­tu 12, 20380 Tur­ku
Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan
Työai­ka ko­koai­ka­työ, ar­ki­sin klo 7–15, myös päi­vys­tys mah­dol­li­nen
Työn kes­to yli 12 kuu­kaut­ta
Il­moi­tus jä­tet­ty 22.10.2021

Tu­run Kiin­teis­töäs­sä on huo­leh­ti­nut eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta yli 30 vuo­den ajan Tu­rus­sa ja lä­hi­kun­nis­sa – am­mat­ti­mai­ses­ti, ai­dos­ti vä­lit­täen ja pal­vel­len. Olem­me kiin­teis­tö­huol­to lä­hel­lä asia­kas­ta ja hel­pos­ti ta­voi­tet­ta­vis­sa. Tu­tus­tu yri­tyk­seen tar­kem­min

Ta­voit­tee­nam­me on pi­tää huol­lon vas­tea­jat ly­hyi­nä se­kä tie­don­kul­ku ti­laa­jaor­ga­ni­saa­tioon jou­he­va­na. Huo­leh­dim­me, et­tä ar­ki on su­ju­vaa jo­kai­se­na päi­vä­nä, ym­pä­ri vuo­den.

Suun­ni­tel­mal­li­sel­la kiin­teis­tön­huol­lol­la ja yl­lä­pi­dol­la am­mat­ti­lai­sem­me var­mis­ta­vat pait­si ti­lo­jen toi­mi­vuut­ta ja viih­tyi­syyt­tä myös kiin­teis­tö­jen ar­von säi­ly­mis­tä, ym­pä­ris­töä unoh­ta­mat­ta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot