Avoi­mia työ­paik­ko­ja kiin­teis­tön­huol­los­sa

Ai­na äs­sä hi­has­sa? Tu­le meil­le töi­hin. Me Tu­run Kiin­teis­töäs­säl­lä olem­me huo­leh­ti­neet eri ko­koi­sis­ta kiin­teis­töis­tä se­kä pi­ha-alueis­ta Tu­run ja lä­hi­kun­tien alueel­la jo yli 30 vuo­den ajan. Tä­nä päi­vä­nä mei­tä on yli 50 kou­lu­tet­tua kiin­teis­tö­huol­lon, kun­nos­sa­pi­don ja sii­vou­sa­lan am­mat­ti­lais­ta.

Meil­lä kiin­teis­tö­huol­lon eri teh­tä­viä hoi­ta­vat ku­hun­kin osa-aluee­seen kou­lut­tau­tu­neet am­mat­ti­lai­set. Työn­joh­to ja hen­ki­lös­tö ja­kau­tuu tek­ni­seen huol­toonul­koa­luei­den hoi­toon ja sii­vouk­seen. Näin  var­mis­tam­me, et­tä jo­kais­ta teh­tä­vää hoi­taa sii­hen eri­kois­tu­nut am­mat­ti­tai­toi­nen ja mo­ti­voi­tu­nut hen­ki­lö.

Kaik­ki äs­sä­läi­set ovat va­ki­tui­ses­sa, täy­si­päi­väi­ses­sä työ­suh­tees­sa!

Olet­ko se si­nä tai tun­net­ko hy­vän te­ki­jän? Meil­lä on usei­ta va­ki­tui­sia ja ko­ko­päi­väi­siä työ­teh­tä­viä avoin­na Tu­rus­sa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot